Header Ads

"งานเสวนาเพื่อชาติ "Better Thailand Open Dialogue ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม” 19 – 20 พ.ค. นี้"งานเสวนาเพื่อชาติ "Better Thailand Open Dialogue 

ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม” 19 – 20 พ.ค. นี้

ครั้งแรกในไทยกับเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเชิงสร้างสรรค์โดยความร่วมมือของภาคการศึกษา ภาครัฐ เอกชนและสังคม

จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนิสิตเก่าเศรษฐศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.