Header Ads

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษาปี 2565

 

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษาปี 2565

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้น ม.1, ม.4 หรือ ปวช.1 จนจบระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 3) จำนวน 10 ทุนn

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนในอนาคต  เป็นแรงขับเคลื่อนของประเทศในระยะยาว จึงได้มอบโอกาสให้เยาวชนที่จะศึกษาในระดับชั้น ม.1 , ม.4 หรือ ปวช.1 ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้ศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี  ดังนั้น ในปี 2565 คณะกรรมการมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา จึงคัดเลือกใบสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ และพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่มูลนิธิฯ กำหนด คือ เป็นนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ เป็นนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือ ปวช.1 , ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์  ขาดบุพการี หรืออยู่ในอุปการะของบุคคลอื่นที่มีรายได้รวมต่ำกว่า 150,000 บาทต่อปี  อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร การคมนาคมยากลำบาก มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และไม่รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากหน่วยงานใด ๆ  เพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน

โดยนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี ในปี 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 ทุน ได้แก่  ด.ญ.อัญชลี แก้วนิล, ด.ญ.สุปราณี สมิงนรา, ด.ญ.ถวัชนันท์ ชัยเชิดชู, ด.ญ.นาโปลี สามเตี้ย และ ด.ญ.กิ่งกนก   อุดมสิน

และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 ทุน ได้แก่  น.ส.ศิริประภา โพธิ์พรม, น.ส.เจษฎาพร หงษ์คำ, นายอดิสร คงหมิ, น.ส.นงนภัส ศรีสุวรรณ และ น.ส.พาลินี มุยคำ ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการติดต่อจากมูลนิธิฯ หรือ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่  www.vichaisrivaddhanaprabha.com หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 677 8888 ต่อ 1221 , 1222 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.) หรือ E-mail : info@vichaisrivaddhanaprabha.com

ทั้งนี้ มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ก่อตั้งขึ้นเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ที่ต้องการให้โอกาสนักเรียนที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสรับการศึกษาที่ดี โดยการดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นการ มอบทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มีนักเรียนที่ได้รับทุนรวมทั้งสิ้นจำนวน 32 ทุน


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.