Header Ads

APM ยื่นไฟลิ่ง RT ออกหุ้นกู้ฯ มูลค่า 1,000 ล้านบาท สนับสนุนการเติบโต

 

APM ยื่นไฟลิ่ง RT ออกหุ้นกู้ฯ มูลค่า 1,000 ล้านบาท สนับสนุนการเติบโต

APM ยื่นไฟลิ่ง RT ต่อ ก.ล.ต. เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.25 อายุ ปี 6 เดือน และ หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.75 อายุ 5 ปี แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่าหุ้นกู้รวมทั้ง ชุดเสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการใหม่ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของโครงการก่อสร้าง และเพื่อชำระเงินกู้กับสถาบันทางการเงิน คาดจองซื้อวันที่ 8-10 ส.ค. 65 และคาดเสนอขายวันที่ 11 ส.ค. 65

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนและดำเนินงานก่อสร้างท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งติดตามและเข้าประมูลงานก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้ารับงานอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะส่งผลให้บริษัทมีปริมาณงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) เติบโตตามเป้าหมายปี 2565 ที่วางไว้จำนวน 8,500 ล้านบาท 

ด้านดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บริษัทได้เตรียมพร้อมในด้านเครื่องมือทางการเงิน เพื่อเป็นเงินทุนรองรับการขยายตัวของ RT ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (RT-W1) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทนอัตรา 5:1 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี ในราคาใช้สิทธิแปลงสภาพที่ 1.35 บาทต่อหุ้น เริ่มทำการซื้อขายวันที่ 14 มิ.ย. 2565 ที่ผ่านมา นอกจากนี้บริษัทยังคงมุ่งเน้นการใช้เครื่องมือทางการเงินในตลาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของ RT อย่างต่อเนื่อง

อีกทั้ง บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือให้กับ RT ด้วยเรทติ้ง ‘BBB-’ แนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ คงที่’ จากจุดแข็งด้านการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเฉพาะทาง ที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ อีกทั้งความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่ง รวมถึงผลงานอุโมงค์และโครงสร้างใต้ดินที่ได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐและเอกชน

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า บริษัทได้ยื่นแบบร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ จำนวน     2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”) มีอายุ 3 ปี เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.25 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

และ หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”) มีอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.75 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดเสนอขายรวมกันเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

นายสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า บริษัทยื่นแบบร่างแบบแสดงรายการต่อ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2565 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจาก ก.ล.ต. คาดว่าจะกำหนดวันจองซื้อในช่วงระหว่างวันที่ 8-10 ส.ค. 2565 และคาดว่าสามารถกำหนดวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวันที่ 11 ส.ค. 2565

สำหรับวัตถุประสงค์ในการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้เป็นเงินลงทุนในโครงการก่อสร้างใหม่ที่บริษัทมีการเข้าประมูลและรับงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการและโครงการก่อสร้างเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เติบโตยิ่งขึ้น และการชำระเงินกู้กับสถาบันทางการเงิน

ขณะที่ นายณัฐพงศ์ ณ ระนอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นกู้กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่ กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institutional and High Net Worth Investor: II&HNW) โดยมีผู้ร่วมจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ด้านนายทะเบียนหุ้นกู้มี ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และผู้แทนผู้หุ้นกู้ คือ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ

# # #


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.