Header Ads

GVREIT ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2566 เตรียมจ่ายปันผลให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 0.2015 บาทต่อหน่วยGVREIT ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2566

เตรียมจ่ายปันผลให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 0.2015 บาทต่อหน่วย

กรุงเทพฯ 16 สิงหาคม 2566

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท  แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FPCAMT” ในฐานะ ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ หรือ “GVREIT” เปิดผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ในไตรมาส 3 ปีงบการเงิน 256 (เมษายน – มิถุนายน 2566) มีรายได้รวมอยู่ที่ 296.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.32 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย GVREIT จะดำเนินการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาสที่ 3ปีงบการเงิน 2566 ในอัตรา 0.2015 บาทต่อหน่วยทรัสต์ คิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ตอบแทนทั้งสิ้นกว่า 164.18 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 14 กันยายน 2566

นางสาวจันทราภรณ์ จัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในช่วงต้นปีภาพรวมตลาดอาคารสำนักงานเกรดเอในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีซัพพลายพื้นที่สำนักงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเขตพื้นที่ CBD และ Non-CBD [1] อย่างไรก็ตามความต้องการใช้พื้นที่สำนักงานยังคงมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น สะท้อนจากการขยายพื้นที่สำนักงานและการย้ายสำนักงานไปยังอาคารคุณภาพบนทำเล CBD ส่งผลให้พื้นที่สำนักงานคุณภาพสูงใจกลางเมืองยังคงได้รับความนิยม และทำให้ FPCAMT สามารถรักษาอัตราการเช่าไว้ได้ในระดับสูง

Chantraporn

ในไตรมาส ปีงบการเงิน 2566 GVREIT สามารถรักษาระดับอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยอยู่ที่ 92% โดยโครงการปาร์คเวนเชอร์ และโครงการสาทร สแควร์ มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยอยู่ที่ 95% และ 91% ตามลำดับ  สำหรับการดำเนินงานในอนาคตกองทรัสต์จะยังคงติดตามสถานการณ์ของตลาดและเทรนด์การใช้อาคารสำนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาพัฒนารูปแบบการให้บริการให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เช่าที่หลากหลาย ซึ่งปัจจุบันองค์กรชั้นนำให้ความสำคัญกับการใช้งานอาคารสำนักงานคุณภาพสูงที่มีเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานอาคาร และดำเนินงานตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)  โดยมีที่ตั้งอยู่บนทำเลที่สะดวกต่อการเดินทาง พร้อมมอบข้อเสนอการให้บริการที่ยืดหยุ่นตอบโจทย์การทำงานทุกรูปแบบ 

เพื่อรักษาระดับอัตราการเช่าให้อยู่ในระดับสูง FPCAMT จะเดินหน้าตามแผนกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นปรับปรุงอาคารสำนักงานให้มีความทันสมัยพร้อมรองรับผู้เช่าทุกกลุ่มเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและการปรับอัตราค่าเช่าในอนาคต ควบคู่กับการรักษาความสัมพันธ์กับผู้เช่าเดิมพร้อมการจัดหาผู้เช่าใหม่ บริหารพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และจัดการต้นทุนให้สอดคล้องกับรายได้ นอกจากนี้ FPCAMT ยังพร้อมจัดกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เช่าและผู้ใช้อาคารมีส่วนร่วมตลอดทั้งปี

###

เกี่ยวกับ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท  แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท  แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FPCAMT” ถือหุ้นโดยบริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้          ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ มกราคม พ.ศ.2558 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 10,000,000 บาท  โดยบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์    และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT Manager)

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.fpcamt.co.th

เกี่ยวกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นท์เวนเจอร์ หรือ GVREIT

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) เป็นกองทรัสต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นทรัสตี และ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ปัจจุบัน GVREIT เป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานเกรดเอ ที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานคร (Core Central Business District)  ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบขนส่งสาธารณะที่ครบครัน ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ได่แก่  โครงการ     ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และโครงการสาทร สแควร์ ซึ่งคิดเป็นพื้นที่เช่า 100,317 ตร.ม. หรือคิดเป็นสินทรัพย์มูลค่ากว่า 12,310 ล้านบาท และมีอัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) เฉลี่ยที่ร้อยละ 92 ขณะเดียวกันยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งที่ระดับ A- (stable)

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.gvreit.com

เกี่ยวกับ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกั (มหาชน) หรือ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย” ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีชื่อย่อหลักทรัพย์ “FPT” ละเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จากการเข้าซื้อกิจการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้    ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “GOLD” ทำให้ปัจจุบัน เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เป็นผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย ที่มีแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครอบคลุมประเภทที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และ อุตสาหกรรม   นอกจากนี้ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ยังเป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ FTREIT ซึ่งปัจจุบันเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ หรือ GVREIT เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชยกรรม ทั้งนี้ FPT, FTREIT และ GVREIT เป็นบริษัทและกองทรัสต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.frasersproperty.co.th 

เกี่ยวกับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด (เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้” หรือ “กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้”) เป็นบริษัทข้ามชาติที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (SGX-ST) ซึ่งมีแนวทางการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการเป็นเจ้าของ ผู้พัฒนา และผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทแบบครบวงจร โดยมีมูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ 39.2 พันล้านสิงคโปร์ดอลลาร์ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) สินทรัพย์ของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ 5 ประเภท ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าและพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมและโรงแรม รวมถึงบิสซิเนส พาร์ค และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ กลุ่มธุรกิจดำเนินงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออสเตรเลีย ยุโรป และจีน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของ และ/หรือเป็นผู้บริหารจัดการเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์และโรงแรมมากกว่า 70 เมือง ใน 20 ประเทศ ทั่วทั้งในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป ภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกา ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเดียวกันในการส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่า และน่าจดจำให้แก่ลูกค้า และผู้ถือหุ้น โดยอาศัยความรู้ และความสามารถจากทุกตลาดและภาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งมอบคุณค่าในสินทรัพย์ที่หลากหลายที่มีอยู่ 

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.