Header Ads

สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย และโนโว นอร์ดิสค์ ผนึกความร่วมมือกับภาครัฐ ร่วมขจัดภาระโรคเบาหวานและโรคอ้วนใน ประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนสู่การมีสุขภาพที่ดีอย่าง ยั่งยืน

สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย


 และโนโว นอร์ดิสค์ ผนึกความร่วมมือกับภาครัฐ 


ร่วมขจัดภาระโรคเบาหวานและโรคอ้วนใน


ประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนสู่การมีสุขภาพที่ดีอย่าง


ยั่งยืน


นพ. โอภาส การย์กวินพงศ์ (ที่ 3 จากขวา) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ. จเด็จ ธรรมธัชอารี (ที่ 2 จากขวา) เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ การผนึกความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อขจัดภาระโรคเบาหวานและโรคอ้วนในประเทศไทย จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย และโนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา ประเทศไทย เพื่อระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเบาหวาน โรคอ้วน และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (หรือ NCDs) พร้อมสนับสนุนภาครัฐในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขร่วมกันเพื่อลดอัตราผู้ป่วยเบาหวาน เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษา หวังขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขของไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย


บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1. รศ. นพ. เพชร รอดอารีย์ นายกสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย

2. นายยอน ธอร์กอร์ด (H.E. Mr. Jon Thorgaard) เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย

3. เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย

4. นพ. โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

5. นพ. จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

6. นายเอ็นริโก้ คานัล บรูแลนด์ (Enrico Cañal Bruland) รองประธานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.