Header Ads

แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย คว้า รางวัล CWIE ระดับชาติ เดินหน้าสนับสนุนหลักสูตรสหกิจศึกษาและการจัดการ ศึกษาเชิงบูรณาการ

 


แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย คว้า

รางวัล CWIE ระดับชาติ

เดินหน้าสนับสนุนหลักสูตรสหกิจศึกษาและการจัดการ

ศึกษาเชิงบูรณาการ

ร่วมพัฒนากำลังคนคุณภาพให้กับประเทศไทยผ่าน

โครงการนักศึกษาฝึกงานของแมริออท

 

          นับเป็นการตอกย้ำความพร้อมในด้านการสร้างและพัฒนาบุคลากร เมื่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (Marriott International Thailandทำผลงาน
ความร่วมมือในการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) เป็นที่ประจักษ์ คว้ารางวัลใหญ่จากเวที CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2567 มาครองได้สำเร็จ ซึ่งเป็นเครื่องการันตีถึงมาตรฐานและคุณภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลตามวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงสะท้อนความสำเร็จของโครงการ Marriotternship ได้เป็นอย่างดี

โดยเมื่อวันที่ มิถุนายนที่ผ่านมา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
จับมือ เครือข่ายสหกิจศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทย จัดงาน วันสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทำงาน หรือ CWIE Day ครั้งที่ 14 ประจำปี 2567 ขึ้น ภายใต้แนวคิด "THE NEXT CWIE's FUTURE: พัฒนาคนตอบโจทย์พัฒนาประเทศกับ CWIE เพื่อประกาศความสำคัญของสหกิจศึกษาและเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กรดีเด่น โดยมี
นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย รวมถึงการมอบรางวัล CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2567 โดยงานนี้ นายพชรธรณ์ นิยมเธียรสิน ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้รับ รางวัลผู้ประกอบการ CWIE ในสถานประกอบการดีเด่นระดับชาติ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ในระดับภูมิภาค ได้รับการเสนอชื่อโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้รับรางวัลผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการดีเด่น ประจำปี 2567 ของเครือข่าย CWIE
ภาคกลางตอนบน มาก่อน

รางวัลผู้ประกอบการ CWIE ในสถานประกอบการดีเด่นระดับชาติ เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเรา ที่ตั้งใจจะมอบประสบการณ์การฝึกงานอันยอดเยี่ยมให้กับนักศึกษาทุกคนที่มาร่วมฝึกงานกับเราได้เป็นอย่างดี ที่ผ่านมาเราได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรกว่า 60 แห่งทั่วประเทศ ออกแบบหลักสูตรการฝึกงานที่ดีที่สุด และส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำงานอย่างแท้จริง โดยไม่ได้มองเป็นนักศึกษาฝึกงาน แต่มองว่าพวกเขาคือว่าที่พนักงานในอนาคตของเรา ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อย่างสุดซึ้งที่สนับสนุน แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย มาตลอด ตั้งแต่รอบภูมิภาค และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนทีมจัดหาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้บริหารทุกท่าน ที่ทุ่มเทให้กับโครงการนี้จนประสบความสำเร็จ” นายพชรธรณ์กล่าว

ทั้งนี้หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เป็นรูปแบบการศึกษาที่เน้นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ผลิตบัณฑิต และภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นผู้จ้างงานบัณฑิต เพื่อสร้างและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยสหกิจศึกษามุ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผสมผสานทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในสถานที่ทำงาน นักศึกษาที่ร่วมหลักสูตรดังกล่าว
จะได้พัฒนาทั้งทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (Hard Skillและทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Soft Skillเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานหลังจบการศึกษา

นับตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และเครือโรงแรมแมริออท ได้ร่วมปฏิบัติสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับมหาวิทยาลัยต่าง  ผ่านโครงการ “Empower through Opportunity” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การทำงานจริง โดยได้ร่วมออกแบบหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยมากกว่า 10 แห่ง (เช่น โครงการ Fast Track และโครงการ Sandbox เป็นต้นและมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง  กว่า 60 แห่ง เข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานของ
แมริออท รวมถึงกิจกรรมอื่น  เช่น การแลกเปลี่ยนวิทยากร กิจกรรมเพื่อสังคม และความร่วมมือด้าน
ความยั่งยืน

ปรียา ปันจิการ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำเขตพื้นที่ ประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมาร์ ย้ำถึงความสำคัญของโครงการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIEว่า “ที่ผ่านมาเราเห็นถึงความสำคัญของสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การทำงานเป็นอย่างมาก โดยได้นำมาปฏิบัติผ่านโครงการ Marriotternship ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย นักศึกษา โรงแรม ผู้ควบคุมดูแล และผู้บริหารจากทุกภาคส่วน โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้บริหารของโรงแรมในเครือแมริออททุกแห่งในประเทศไทย จนส่งผลให้โครงการประสบความสำเร็จ ที่เห็นเป็นรูปธรรมคือมีบัณฑิตที่ผ่านหลักสูตรนี้เข้าทำงานกับแมริออทมากขึ้น จากปี 2565 มีการจ้างงานนักฝึกงาน 4% ในปี 2566 เพิ่มเป็น 6% จากจำนวนนักฝึกงานทั้งหมดที่ทำการฝึกงานกับโรงแรมในเครือแมริออทในประเทศไทย” ปรียา ปันจิการ์ กล่าว

รางวัลผู้ประกอบการ CWIE ในสถานประกอบการดีเด่นระดับชาติ ที่ตัวแทนจาก แมริออท
อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยได้รับในครั้งนี้ จึงนำมาซึ่งความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก เพราะแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมพัฒนากำลังคนคุณภาพให้กับประเทศไทย ผ่านโครงการฝึกงานและความร่วมมือที่ดีกับมหาวิทยาลัยต่าง  และยังเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการให้โอกาสและมอบประสบการณ์จริงอันมีค่าแก่นักศึกษา เพื่อให้พวกเขาได้พัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การเป็นบุคลากรอันทรงคุณค่าในธุรกิจโรงแรมต่อไป

 

เกี่ยวกับ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล

แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ (NASDAQ: MAR) ตั้งอยู่ในเมืองเบเธสดา รัฐแมริแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีทรัพย์สินกว่า 8,900 แห่ง ภายใต้แบรนด์โรงแรมชั้นนำกว่า 30 แบรนด์ ใน 141 ประเทศและอาณาเขตต่าง ๆ ทั่วโลก แมริออทดำเนินกิจการ และบริหารธุรกิจแฟรนไชส์โรงแรมและรีสอร์ทที่มีกรรมสิทธิ์ในการออกใบอนุญาตทั่วโลก บริษัทนำเสนอ แมริออท บอนวอย (Marriott Bonvoy®) โปรแกรมการท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลมากมาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.marriott.com และ www.marriottnewscenter.com สำหรับข่าวความเคลื่อนไหวของบริษัท นอกจากนี้ ยังติดต่อเราได้ทางเฟซบุ๊ก และ @MarriottIntl บนเอ็กซ์และอินสตาแกรม

 

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.