Header Ads

OR ผนึกกำลังพันธมิตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และ การฝึกซ้อมการระงับเหตุกรณีเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหล พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2567"

 

OR ผนึกกำลังพันธมิตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และ

การฝึกซ้อมการระงับเหตุกรณีเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหล

 พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2567" 

เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2567 บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมกับคณะอนุกรรมการงานป้องกันและแก้ไขการรั่วไหลของน้ำมัน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Marine Oil Spill Response Bangkok Area Subcommittee : BASC) ภายใต้สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (Oil Industry Environmental Safety Group Association : IESG) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกซ้อมการระงับเหตุกรณีเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหล พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2567" (Bangkok Oil Spill Response Exercise : BOSE) เป็นปีแรก โดยมีนายพิทักษ์ วัฒนพงศ์พิศาล ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า และนางกาญจนี อุดมกุลวณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม OR พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมเปิดงานฯ

นางกาญจนี เปิดเผยว่า การฝึกซ้อมการระงับเหตุกรณีเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมรองรับแผนจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ ทั้งด้านความรู้ ทักษะการใช้อุปกรณ์และการประสานงาน ซึ่งจะช่วยทำให้การแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันเป็นไปอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนและสังคมในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน


การดำเนินการครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกซ้อมการระงับเหตุกรณีเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหล ตามโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) ของแผนขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวฯ เป็นการฝึกซ้อมครั้งแรกของ BOSE โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกซ้อมฯ จำนวน 120 คน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเอง และทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.