Header Ads

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ หลักสูตรเดียวในประเทศไทย ที่วิเคราะห์การเคลื่อนไหวและออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

หลักสูตรเดียวในประเทศไทย ที่วิเคราะห์การเคลื่อนไหวและออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล


คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ หลักสูตร 4 ปี เร่งผลิตบุคลากรผู้เชี่ยวชาญรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ เริ่มรับสมัครตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ (หลักสูตร 4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทยในปัจจุบันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว และออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมเฉพาะบุคคลทั้งวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ

ขณะเดียวกันนักศึกษาที่จบหลักสูตรไป ยังสามารถนำความรู้ความเชี่ยวชาญ ไปต่อยอดในด้านงานวิจัยและการประกอบอาชีพทั้งในวงการการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ ที่ปรึกษาด้านการออกกำลังกาย และอีกหลายอาชีพทั้งในองค์กรภาครัฐ และเอกชน สอดรับกับความต้องการในแวดวงอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ที่ยังต้องการผู้มีความรู้ ความสามรถและความเชี่ยวชาญอีกจำนวนมาก

โดยจะเปิดรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เฉพาะรอบที่ 1-2) และกำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดแผนการเรียน (เฉพาะรอบที่ 3-4) จำนวนรับเข้าศึกษา 40 คน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 โดยแบ่งจำนวนการรับเข้าศึกษาเป็น 4 รอบ ดังนี้

.com/img/a/

1.รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครและข้อมูลการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 10 มกราคม 2566

2.รอบที่ 2 การรับแบบ Quota (โครงการปณิธานจุฬาภรณ์) ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครและข้อมูลการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2566

3.รอบที่ 3 การรับแบบ Admission (โครงการศรัทธาจุฬาภรณ์) ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครและข้อมูลการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission ระหว่างวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566

4.รอบที่ 4 การรับแบบ Direct Admission (รับตรงอิสระ) ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครและข้อมูลการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission ซึ่งจะพิจารณาการรับสมัครตามความเหมาะสมในภายหลัง

ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งเป็นหน่วยงานทางวิชาการของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ที่มีพันธกิจเช่นเดียวกับหน่วยงานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ คือ ผลิตบัณฑิต การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม การให้บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เติมเต็มบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลนให้แก่ประเทศชาติ

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 06-4586-2429, Twitter : hkh_pccms, Facebook : hkh.hst.pccms , Tik Tok : @school.of.hkh และ Instagram : hkh.hst.pccms

#คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

#วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

#วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต

#TCAS66

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.