Header Ads

ธนาคารไทยเครดิตโชว์พลังเสริมความรู้การเงิน ผ่านโครงการ "ตังค์โต Know-how" สู่ปีที่ 8 ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยกว่า 195,000 คน

%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95-13%20K.Roy%20Gunara-1131%20(resized)

ธนาคารไทยเครดิตโชว์พลังเสริมความรู้การเงิน ผ่านโครงการ "ตังค์โต Know-how" สู่ปีที่ 8 ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยกว่า 195,000 คน

ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นธนาคารเพื่อสังคม ด้วยการดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน "ตังค์โต Know-how" อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะทางการเงินให้กับผู้ประกอบการรายย่อย เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก พนักงานบริษัท เยาวชน และข้าราชการ ช่วยวางรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 (มกราคม - เมษายน) มีผู้เข้าร่วมอบรมสะสมแล้ว 18,428 คน เพิ่มขึ้นถึง 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผู้เข้าร่วม 15,379 คน
นายรอยย์ ออกุสตินัส กุนารา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิต กล่าวว่า "การส่งเสริมความรู้ทางการเงินถือเป็นหัวใจสำคัญของธนาคารไทยเครดิต นอกจากการสนับสนุนเงินทุนแล้ว เรายังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้อย่างรอบด้านควบคู่กันไป ซึ่งจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับพันธกิจของเราในการเป็นธนาคารเพื่อสังคมอย่างแท้จริง"
%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2MFIN
ตลอดระยะเวลายาวนานกว่า 7 ปีที่ผ่านมา ธนาคารไทยเครดิตมุ่งมั่นดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน "ตังค์โต Know-how" อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยจัดการอบรมไปแล้วมากถึง 3,569 รุ่น ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยของธนาคารที่แปลงมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ 267 แห่ง ทั่วประเทศ การอบรมผ่านระบบออนไลน์และโซเชียลมีเดีย รวมถึงการลงพื้นที่พบกลุ่มเป้าหมายโดยตรง สามารถอบรมให้ความรู้ไปแล้ว 195,003 คน ทั่วประเทศ หลักสูตรการอบรมมีความครอบคลุมและตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่การบริหารการเงินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย การจัดการเงินส่วนบุคคลสำหรับพนักงานและข้าราชการ ไปจนถึงการปลูกฝังนิสัยการออมให้แก่เยาวชน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทุกคนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ในปี 2567 ธนาคารตั้งเป้าเพิ่มจำนวนผู้เข้าอบรมเป็น 60,000 คน พร้อมขยายขอบเขตโครงการให้ครอบคลุมกลุ่มเปราะบางมากยิ่งขึ้น ล่าสุดจัดหลักสูตรพิเศษสำหรับผู้สูงวัยเพื่อเสริมทักษะการจัดการเงินและระวังภัยทางการเงินในวัยเกษียณ รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ทางการเงินเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี นำไปสู่ความเท่าเทียมทางเศรษฐกิ
%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
ความมุ่งมั่นของธนาคารในการยกระดับความรู้ทางการเงินและคุณภาพชีวิตคนไทย ยังสะท้อนผ่านรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 "ผู้นำระดับประเทศด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ประจำปี 2566 ประเภทองค์กรธุรกิจเอกชน (Private Sector)" โดยกระทรวงมหาดไทย จากโครงการ "ตังค์โต Know-how" ซึ่งขับเคลื่อนโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อชุมชนและคุณภาพชีวิตสมาชิกในชุมชน

ผลการอบรมล่าสุด พบว่าผู้ผ่านการอบรมกว่า 70% มีความรู้ทางการเงินเพิ่มขึ้น 89% มีวินัยทางการเงินที่ดีขึ้น และผู้ประกอบการถึง 66% มียอดขายเติบโตขึ้นเพียงปีเดียวหลังอบรม นับเป็นความสำเร็จของโครงการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_800

"การเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ผ่านการให้ความรู้ทางการเงินและพัฒนาทักษะอาชีพ จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการ 'ตังค์โต Know-how' จะเป็นกลไกในการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน พร้อมขับเคลื่อนให้คนไทยมีโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับปรัชญา Everyone Matters ทุกคนคือคนสำคัญ" นายรอยย์ กล่าวทิ้งท้าย

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.