Header Ads

ไทยเบฟ จับมือพันธมิตร ร่วมส่งต่อสังคมแห่งการ “ให้” ที่ยั่งยืน ส่งมอบ“ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” ต่อเนื่องปีที่ 23

 1664369192468

ไทยเบฟ จับมือพันธมิตร ร่วมส่งต่อสังคมแห่งการ “ให้” ที่ยั่งยืน ส่งมอบ“ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” ต่อเนื่องปีที่ 23 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ผสานความร่วมมือ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน พร้อมส่งมอบ “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก”  (Eco Friendly Blanket)” สานต่อแนวคิด BEYOND THE GREEN BLANKET… A SUSTAINABLE COMMUNITY OF GIVING “มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 ครอบคลุมพื้นที่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมจำนวนผ้าห่ม 4 ล้าน 6 แสนผืน กับ โครงการไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 23  ที่พร้อมออกเดินทางสร้างรอยยิ้มและไออุ่น ไปยัง 15 จังหวัด ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม สกลนคร นครพนม บึงกาฬ หนองคาย เลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก พะเยา แพร่ และ น่าน

เกี่ยวกับพิธีส่งมอบครั้งนี้ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ ในฐานะองค์กรผู้นำด้านความยั่งยืน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ มาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ “ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว” เพื่อเป็นการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดด้วยการผลิต “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” จากขวดพลาสติกบรรจุเครื่องดื่ม ที่ทำจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลหรือ Recycled PET (rPET) 

1664369166608


“ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” ทุกผืนคือความห่วงใยใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม จากความสำเร็จของ                บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด ภายใต้โครงการเก็บกลับ-รีไซเคิล ที่มีเป้าหมายในการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่เป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนในการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก ปรับเปลี่ยน และส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค ที่สามารถเก็บขวดพลาสติก PET หลังการบริโภคกลับสู่ระบบรีไซเคิลจำนวน 22.8 ล้านขวด ให้กลายมาเป็น  “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” ได้มากถึง 600,000 ผืน โดยที่ยังคงคุณภาพของ “ผ้าห่ม” ให้มีความนุ่ม และความอบอุ่นเหมือนเช่นเคย 

จากจุดเริ่มต้นของการช่วยเหลือ และการแบ่งปัน ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของท่านประธาน และ           ท่านรองประธาน คือคุณเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ที่ท่านได้กล่าวไว้ว่า “คนไทย ให้กันได้”  นับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ถึงวันนี้เป็นเวลา 23 ปีเต็ม ที่เราได้ออกเดินทางส่งมอบผ้าห่มผืนเขียว              จำนวน 4,600,000 ผืน ไปยังพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่างๆ พร้อมกับการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ 


ทั้งการศึกษา กีฬา และสาธารณสุข ไปพร้อมกัน ที่ยังแผ่ขยายการแบ่งปันจนเกิดเป็นพลังแห่งความร่วมมือของพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง                   

ต้องขอขอบพระคุณพันธมิตรทุกภาคส่วน  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด, มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก,โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร, บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์                      จำกัด, บริษัท เสริมสุข จำกัด, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระทรวงมหาดไทย ที่ให้ความกรุณาเป็นกำลังหลักที่สำคัญตลอดมา และสำหรับปีนี้คาราวาน“ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” พร้อมแล้วที่ออกเดินทางไปส่งมอบรอยยิ้ม                 และความอบอุ่นให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวกว่า 186  อําเภอ 15 จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือ และ                        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ไทยเบฟ เชื่อมั่นในพลังแห่งความมืออันแข็งแกร่งของทุกภาคส่วนที่พร้อมขับเคลื่อน และขยายเครือข่ายเพื่อสร้างสังคมแห่งการ “ให้” ที่ยั่งยืนต่อไป

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.