Header Ads

นิตยสารชีวจิตมอบรางวัล “ชีวจิต Awards 2022” รางวัลเชิดชูเกียรติของคนรักสุขภาพ

        

นิตยสารชีวจิตมอบรางวัล “ชีวจิต Awards 2022” รางวัลเชิดชูเกียรติของคนรักสุขภาพ

นิตยสารเพื่อคนรักสุขภาพ “ชีวจิต” ในเครืออมรินทร์ กรุ๊ป กูรูผู้นำเทรนด์ด้านสุขภาพที่เข้าถึง ครบถ้วน                รอบด้าน ฉลองครบรอบ 24 ปี และก้าวสู่ปีที่ 25 ของนิตยสาร พร้อมจัดงานมอบรางวัล “ชีวจิต Awards 2022”                               ณ U Sathorn Bangkok Hotel ในวันที่ 8 พ.ย. 65 เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากร องค์กร ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ และ ดร.สรัญ ฐิตะวสันต์                     Deputy Managing Director บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมอบรางวัล                    ชีวจิต Awards 2022 ที่ปีนี้มี 50 รางวัล จาก 4 สาขา ได้แก่ Cheewajit’s Choice, Innovation Reader’s Vote, Reader’s Vote ที่ในปีนี้สาขา Reader’s Vote ยังได้ประกาศรางวัลพิเศษคือ Smart Silver รางวัลที่ตอบโจทย์รองรับเทรนด์สังคมผู้สูงวัย ชีวจิต People ซึ่งมอบให้ศิลปินชาย - หญิงสุขภาพดี เป็นแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพของคนไทย และ Guru’s Pick  ที่คัดสรรและตัดสินโดยเหล่าคณะกรรมการ คุณวาสนา พลายเล็ก บรรณาธิการบริหาร                          นิตยสารชีวจิต, คุณตั๊ก – บงกช เบญจรงคกุล, คุณว่าน - ธนกฤต พานิชวิทย์, คุณผกา เส็งพานิช และ ร.อ.นพ.สุรชา ลีลายุทธการ ร่วมงาน พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากคุณว่าน - ธนกฤต

ด้าน คุณวาสนา พลายเล็ก บรรณาธิการบริหารนิตยสารชีวจิต และยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการการตัดสินครั้งนี้  เผยว่า “จากความมุ่งมั่นในอุดมการณ์ของอาจารย์สาทิส อินทรกำแหง และคุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ผู้ก่อตั้งนิตยสาร  ชีวจิตที่เวลานี้ครบรอบ 24 ปี ได้วางแนวทางของการเป็นสถาบันสุขภาพที่ให้ข้อมูล แรงบันดาลใจ และประสบการณ์การดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง ง่าย และใช้ได้จริง ไม่เพียงสุขภาพกายและใจ และยังหมายรวมถึงสุขภาพคนในสังคม สิ่งแวดล้อมรอบตัว จึงเป็นนิยามของการมีสุขภาพที่ดีและยั่งยืน 

“เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจ รวมถึงส่งต่อข้อมูลของการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง งานมอบรางวัลชีวจิต Awards 2022      จึงเป็นงานที่เชิดชูเกียรติศักยภาพบุคลากร และตอกย้ำถึงความมีคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการที่ง่ายและใช้ได้จริง คัดเลือกโดยเหล่าคณะกรรมการจากหลากหลายสาขาอาชีพ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากได้รับการรับรองมาตรฐานถูกต้อง มีมาตรฐานรับรองจากองค์กรภาครัฐ เอกชน หรือในระดับนานาชาติ,  5 หลักการชีวจิต คือใกล้ชิดธรรมชาติพอดีและเรียบง่าย สร้างสุขภาพกายและใจเป็นเลิศ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักกันแบบพี่น้อง และสร้างสังคมดีงาม ยุติธรรม, มีจำหน่าย  ในประเทศ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีจำหน่ายหรือให้บริการในประเทศไทย”

งานมอบรางวัลชีวจิต Awards 2022  ปีนี้มีบุคลากรและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 50 รางวัลจาก 4 สาขา ได้แก่ 

Cheewajit’s Choice มอบให้แก่เกษตรกร  เจ้าของผลิตภัณฑ์ องค์กรที่มีส่วนร่วมในการดำรงชีวิต เพื่อสร้างสุขภาพแข็งแรงของคนในสังคม  ที่ได้รับการยกย่องและคัดเลือกโดยผู้บริหารและทีมบรรณาธิการชีวจิต แบ่งออกเป็น  3  สาขา คือบุคคล (Influencer) องค์กร  (Organization ) และฟาร์ม( Farm )              

Innovation Reader’s Vote มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัย ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ  รวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Reader’s Vote คะแนนเสียงจากผู้อ่านและผู้ติดตามชีวจิตจากช่องทางต่าง ๆ ที่มีความประทับใจจากการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วร่วมโหวตผ่านช่องทางออนไลน์  ที่ในปีนี้สาขา Reader’s Vote ยังได้ประกาศรางวัลพิเศษคือ Smart Silver รางวัลที่ตอบโจทย์รองรับเทรนด์สังคมผู้สูงวัย

Guru’s Pick คัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหลากหลายสาขา มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product) ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก (Organic Product) แบ่งเป็นหมวดย่อยตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อาหาร (Food) เครื่องดื่ม(Drink) เครื่องสำอาง(Beauty) และผลิตภัณฑ์ภายในบ้าน  (Homecare)  

รางวัลชีวจิต Awards 2022 มีดังนี้ :

รางวัล Cheewajit's  Choice   :   Influencer   

- ศาสตราจารย์ ดร. นพ. อิศรางค์ นุชประยูร ผู้อำนวยการเยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช บำรุงพืชน์ ประธานชมรมโภชนวิทยามหิดล

- คุณสุภา ใยเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

- คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จาก Central Tham

รางวัล Cheewajit's  Choice   :   Farm     

- อาจารย์เกศศิรินทร์ แสงมณี จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

- คุณกัญญ์ณัทพัชร บุณยะโหตระ จากสวนผักดาดฟ้า บ้านรังษี

- คุณชูเกียรติ โกแมน จาก CITY FARM


รางวัล Cheewajit's  Choice   :   Organization 

- ชีวามิตรวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

- Sook Enterprise ศูนย์กิจการสร้างสุข

รางวัล Innovation Reader’s Vote

- BiFiO ACTIVE Plus 

- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถั่งเช่า คอร์ดี้ไทย 

- ENEL CALMAG Calcium L-threonate NON-GMO 

- HOLIS by SCGP IM-MU Cap

- บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด

- Propoliz Plus Extherb  

- UNIQUE CARE STATION

- XAM-100

รางวัล Reader's  Vote   :   Natural Food    

- Nautilus XTEN Oatmeal Multigrain 

- ศาลานา 

- Benega 

- Boleyn Granola   

- บะหมี่ผักเชียงดอย

รางวัล Reader's  Vote   :   Natural  Drink       

- POCHONG 

- IsoPront'n Mixed Soy And Pea Protein Beverage 

- Multivit Soy Isolate

- มายด์ คอมบูชะ

- Godent From Pure  Grain 

- C'Cher Collegen +C

รางวัล Reader's  Vote   :   Natural  Beauty    

-  Crystal Deo Stick    

- Lalil Keep Calm & Relax Irresistible Body Soufflé

รางวัล Reader's  Vote   :   Natural  Homecare

- ไอยรา ไลท์

- HanumanKids StickerHom

- SUWAN KAFFIR OIL MASSAGE SPRAY

รางวัล Reader's  Vote   :   Organic Drink

- Nutrepreme Pro 23

รางวัล Reader's  Vote   :   Smart Silver Drink

- Vitasure Healthy Goat Milk from New Zealand ไวต้าชัวร์ เครื่องดื่มนมแพะเพื่อสุขภาพ

- Antho-PLUS+

- Centro

- Basill

รางวัล Reader's  Vote   :   Smart Silver Homecare

- เซอร์เทนตี้

รางวัล Reader's  Vote   :   People ศิลปินชาย

- สหรัถ สังคปรีชา

รางวัล Reader's  Vote   :   People ศิลปินหญิง

- เขมนิจ จามิกรณ์

รางวัล Guru’s Pick    :   Natural  Drink

- V-Soy

- BiFiO Probiotic Plus

- Planature

- UFC Velvet Oat Milk Unsweetened เครื่องดื่มธัญพืชน้ำนมข้าวโอ๊ต รสจืด ตรา ยูเอฟซี เวลเวท

รางวัล Guru’s Pick    :   Natural  Personal  Care

- ผ้าอนามัย ira

- Phutawan   DeepSleep  Pillow  Spray

- AYATANA  Aroma Nourishing Oil Spray

- FRESHMINT


รางวัล Guru’s Pick    :   Organic  Drink

- Nutrepreme Pro 19


ติดตามภาพบรรยากาศการมอบรางวัลชีวจิต Awards 2022 หรืออัพเดตข่าวสารในการดูแลสุขภาพได้ที่ Facebook : นิตยสารชีวจิต, Instagram : @cheewajitmedia และ www.goodlifeupdate.com


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.