Header Ads

MSC ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ประจำปี 2565

MSC ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ประจำปี 2565

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องปีที่ 3 นับตั้งแต่ปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย MSC เป็นบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มเทคโนโลยี ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

MSC ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมาเป็นเวลากว่า 36 ปี ได้ผ่านการประเมินคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน 170 บริษัท ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึง ESG (Environmental, Social and Governance) เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตที่ยั่งยืน มีการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม ทั้งในส่วนนโยบายและเป้าหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรไฟฟ้า พลังงาน น้ำ การจัดการของเสีย รวมถึงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ชุมชน และสังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : คุณกีรนาถ เดชเดโช โทร: 02-089-4351 อีเมล์ : keeradec@metrosystems.co.th Website: https://www.metrosystems.co.th/ FB: : https://www.facebook.com/metrosystemscorp/

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.