Header Ads

สกสว. – องค์การสวนสัตว์ฯ นำ ววน. ร่วมอนุรักษ์และ ฟื้นฟูประชากรสัตว์ คืนป่าธรรมชาติ

  สกสว. – องค์การสวนสัตว์ฯ นำ ววน. ร่วมอนุรักษ์และ


ฟื้นฟูประชากรสัตว์


คืนป่าธรรมชาติ 

 

กรุงเทพฯ 14 พฤษภาคม 2567 –  รศ.ดร. นิรมล สุธรรมกิจ (ที่ จากซ้าย) รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจพัฒนา ววน. ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เชิงพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมด้วยนายวิศิษฎ์ อาศัยธรรมกุล (ที่ 10 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันอนุรักษ์ และวิจัยสัตว์ และนายชัยณรงค์ ปั้นคง (ที่ 12 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ร่วมแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจทิศทางการบริหารจัดการงานวิจัยขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นหน่วยรับทุนสนับสนุนมูลฐาน (
Fundamental Fund: FF) จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) พร้อมเยี่ยมชมผลการดำเนินงานวิจัยขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ตามภารกิจหลักในด้านของการหยุดยั้งการสูญพันธุ์ การเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ให้เพียงพอและปรับปรุงคุณภาพทางพันธุกรรม เพื่อนำกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุน ววน. ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

 

รายชื่อบุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

1. นายกิตติคุณ จันทร์แย้ม นักวิชาการ

2. นางสาวพรชนก อารยะกุลชัย นักวิชาการ

3. นางสาวอัลลิกานต์ กุลพรพันธ์ นักวิชาการ

4. นางสาวชลธิชา ขุนทอง นักวิชาการ

5. รศ.ดร. นิรมล สุธรรมกิจ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจพัฒนา ววน. ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เชิงพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำ (สกสว.)

6. นางสาวนัชธิกรณ์ สิทธิกัน เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ

7. น.ส. สัณฐิตา การุณ นักวิทยาศาสตร์  3 สถาบันอนุรักษ์ และวิจัยสัตว์

8. น.ส. อัมพิกา ทองภักดี ผู้เชี่ยวชาญสวนสัตว์ ระดับ 8 สถาบันอนุรักษ์ และวิจัยสัตว์

9. นายนัฐวุฒิ อานันท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา

10. นายวิศิษฎ์ อาศัยธรรมกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันอนุรักษ์ และวิจัยสัตว์

11. นางสาววรรณพร สำราญรมย์ นักวิชาการ

12. นายชัยณรงค์ ปั้นคง  หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์เปิดเขาขียว

13. น.ส. สุภลักษณ์ เกียรติสมบูรณ์  นักวิทยาศาสตร์  สถาบันอนุรักษ์ และวิจัยสัตว์

 

Regards,

Media Relations Division
Public Relations  Department
Email: newscenter@jcco.co.th 
LINE OFFICIAL : @jccothailand

  

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.