Header Ads

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดอบรมระยะสั้น หลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล ด้านการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยในเบื้องต้น (180 ชั่วโมง)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดอบรมระยะสั้น

หลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล ด้านการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยในเบื้องต้น (180 ชั่วโมง) 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดอบรมหลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาลด้านการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยในเบื้องต้น ในระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบวุฒิบัตร และโอกาสที่จะได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย

ทั้งนี้ หลักสูตรการอบรมครั้งนี้ จะจัดที่พัก และอาหารให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมครบทั้ง 3 มื้อ โดยสถานที่ฝึกอบรมในหลักสูตร จะเปิดให้อบรมที่จังหวัดต่าง ๆ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนครศรีธรรมราชซาอุดีอาระเบีย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ผู้ที่มีสัญชาติไทยผู้ว่างงานหรือประกอบอาชีพอิสระ และเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33

2. มีอายุระหว่าง 20 -50 ปี ไม่จำกัดเพศ

3. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

4. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

5. มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อร้ายแรง

6. มีวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะที่เหมาะสมในการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ

7. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 180 ชั่วโมง

สถานที่ฝึกอบรม 6 จังหวัด ดังนี้

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 60 คน

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จำนวน 40 คน

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จำนวน 60 คน

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี จำนวน 40 คน

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา จำนวน 40 คน

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช จำนวน 60 คน

ระยะเวลาอบรม

อบรมระหว่างวันที่ 5 กันยายน ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2565  เวลา 8.00 – 18.00 น.

สนใจสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 098-955-9892, 084-127-6507, 094-635-4492
#กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน #กระทรวงแรงงาน #อบรมฟรี #หลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.