Header Ads

AIRA Group สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยหลักแนวคิด ESG

LOGO-AIRAAIRA Group สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วย

หลักแนวคิด ESG


นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ (ขวา) ประธานกรรมการบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) (AF) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการอบรมพิเศษของกลุ่มบริษัทไอร่า (AIRA) ในหัวข้อ “ESG มีความสำคัญอย่างไรกับการดำเนินงานของบริษัทฯ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เสรี นนทสูติ (กลาง) กรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าใจในแนวคิดของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยหลักการของ Environmental, Social, Governance : ESG และการนำกรอบของ ESG มาเป็นเครื่องมือในการปรับใช้การดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหลักการดำเนินงานที่กลุ่มบริษัทไอร่าให้ความสำคัญเสมอมา ในการนี้ นางนลินี งามเศรษฐมาศ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ให้ความสนใจและเข้าร่วมรับฟังด้วยตนเอง โดยการจัดอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารสปริงทาวเวอร์ ชั้น 20 

 
pic%20-%20AIRA%20Group%20%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%20ESG

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.