Header Ads

Dow จับมือ มูลนิธิโลกสีเขียว และ EEC Thailand สร้างนักอนุรักษ์ รุ่นเยาว์ ต้านโลกร้อน ลดขยะทะเลผ่าน ‘ค่ายเยาวชนรักษ์ป่าชายเลน’

 


Dow จับมือ มูลนิธิโลกสีเขียว และ EEC Thailand สร้างนักอนุรักษ์


รุ่นเยาว์


ต้านโลกร้อน ลดขยะทะเลผ่าน ‘ค่ายเยาวชนรักษ์ป่าชายเลน’

 

ระยอง – 12 เมษายน 2567 – กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์และดูแลป่าชายเลนไทยอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรมค่ายรักษ์ป่าชายเลนภายใต้โครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance เพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้เยาวชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน ประโยชน์ของป่า ตลอดจนตระหนักถึงผลกระทบและวิธีช่วยลดปัญหาโลกร้อนและขยะทะเล โดยร่วมกับมูลนิธิโลกสีเขียว และ องค์กรเพื่อการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (EEC Thailand) จัดค่ายหนูน้อยรักษ์ป่าชายเลน (Child-len Kid’s Camp) ให้กับนักเรียนชั้นประถมปลาย และค่ายเยาวชนรักษ์ป่าชายเลน (Child-len Youth Camp) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมต้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยมีเยาวชนในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงกว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ป่าชายเลนปากน้ำประแส จังหวัดระยอง

กิจกรรมในค่ายรักษ์ป่าชายเลนประกอบด้วยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การคิด และการฝึกฝนทั้งจากภาคทฤษฎีในห้องเรียนและการลงมือปฏิบัติในฐานกิจกรรมเกี่ยวกับป่าชายเลนและขยะทะเล รวมไปถึงการทัศนศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้เยาวชนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนนำเสนอแนวทางการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ฝึกทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และการนำเสนอต่อสาธารณชน ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของเด็ก ๆ ที่ใส่ใจการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนเดียวกันและระหว่างโรงเรียน เกิดเป็นเครือข่ายเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ป่าชายเลนในพื้นที่ต่อไป

นายณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนกกิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “Dow มุ่งมั่นที่จะบรรเทาสภาวะโลกร้อนและลดปัญหาขยะทะเลด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนซึ่งดูดซับและกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่าป่าชนิดอื่น เราภูมิใจที่เยาวชนตื่นตัวและให้ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมอุทิศตนเป็นหนึ่งในแกนนำที่จะมีส่วนร่วมแก้ไขวิกฤตดังกล่าว เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพให้แก่เยาวชนในพื้นที่ จะทำให้พวกเขาเป็นเครือข่ายเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันการปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระดับชุมชน ประเทศ หรือระดับนานาชาติต่อไป"

ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ประธานมูลนิธิโลกสีเขียว กล่าวว่า เรามุ่งมั่นที่จะคิดค้นและพัฒนาสร้างกระบวนการเรียนรู้กับชุมชนผ่านประสบการณ์จริง และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติเข้าด้วยกัน เพื่อหวังจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และท้ายสุดสามารถสร้างสังคมที่แข็งแกร่งสืบต่อไปในอนาคต กิจกรรมนี้จะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เป็นเรื่องน่าสนุกและน่าค้นหา ช่วยเชื่อมต่อเด็ก ๆ กับธรรมชาติอีกครั้ง เพื่อสร้าง Generation Restoration ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนในการสนับสนุนทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศตามเป้าหมายขององค์การสหประชาติ    

นายอเล็กซานเดอร์ ไซมอน เรนเดลล์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา อีอีซี ประธานมูลนิธิโลกสีเขียว กล่าวว่า “EEC Thailand มีเป้าหมายในการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการสร้างประสบการณ์จากลงมือปฏิบัติ โดยใช้ธรรมชาติเป็นห้องเรียนให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสด้วยตัวเอง และเรียนรู้ว่าเราจะสามารถอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนได้อย่างไร เรายินดีที่ได้ร่วมกับ Dow ขยายผลส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าและธรรมชาติในลักษณะ Edutainment เน้นการให้ความรู้ควบคู่ไปกับความบันเทิงในรูปแบบที่สนุกสนานเข้าใจง่าย เมื่อคนรักธรรมชาติและมีความรู้มากขึ้น เขาก็จะทำตัวเป็นประโยชน์กับธรรมชาติ    

ป่าชายเลนมีส่วนช่วยในการแก้วิกฤตสภาวะโลกร้อน และทำหน้าที่เสมือนตะแกรงธรรมชาติ คอยดักกรองมลพิษและขยะต่าง ๆ ไม่ให้ลงสู่ทะเล Dow จึงได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องนานกว่า 16 ปี และต่อมาได้ก่อตั้งความร่วมมือ “ดาวและภาคีป่าชายเลนประเทศไทย” หรือ Dow & Thailand Mangrove Alliance ซึ่งในปัจจุบันเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์ป่าชายเลนที่มีองค์กรเข้าร่วมมากที่สุดในประเทศไทย โดยนำร่องโครงการในพื้นที่ป่าชายเลนของเทศบาลตำบลปากน้ำประแสในปี  พ.ศ. 2563 และตั้งเป้าอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนไทยกว่า 5,000 ไร่ เพื่อเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมและผลักดันความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการต้านโลกร้อนและลดปัญหาขยะทะเลอย่างต่อเนื่องตามเป้าการทำงานด้านความยั่งยืนของ Dow

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.