Header Ads

MSC พบผู้ลงทุนในงาน Opportunity Day Year End 2023

 


 MSC พบผู้ลงทุนในงาน Opportunity Day Year

 End 2023

 

นายสุรเดช เลิศธรรมจักร์ กรรมการบริหาร บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “MSC” นำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2567 ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 ณ อาคารสำนักงานใหญ่

MSC ได้นำเสนอภาพรวมของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมาเป็นเวลากว่า 38 ปี ด้วยวิสัยทัศน์เราจะให้บริการอย่างเป็นเลิศแก่ลูกค้าด้วยโซลูชั่นไอทีที่ดีที่สุด มุ่งเน้นบริการด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร การพัฒนาบุคลากร สร้างวัฒนธรรมแห่งความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งผลประกอบการในปี 2566 โดยมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ รวม 9,479 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.2% และมีกำไรสุทธิ 285 ล้านบาท เพิ่มขึ้นของปีก่อน 40 ล้านบาท คิดเป็น 16.4% ซึ่งรายได้หลักของ “MSC” มาจาก กลุ่มสินค้า Software 39% คิดเป็น 3,739 ล้านบาท, Hardware 25% คิดเป็น 2,412 ล้านบาท, Service 20% คิดเป็น 1,843 ล้านบาท และ Supplies 16% คิดเป็น 1,485 ล้านบาท ตามลำดับ

โครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งเป็น กลุ่มหลัก ได้แก่

  1. Infrastructure Solution สัดส่วนทางธุรกิจคิดเป็น 63% ได้แก่บริการ Hardware & Software Systems, Backup & DR, Networks Systems และ Multi-Cloud Service
  2. Digital Transformation สัดส่วนทางธุรกิจคิดเป็น 7% ได้แก่บริการ App Modernization, Robotic Workflow, Data Analytic & Big Data และ Superapp
  3. Cyber Security สัดส่วนทางธุรกิจคิดเป็น 5% ได้แก่บริการ End Point & Networks Security, Server & Mobility Security, Data Security (PDPA) และ SOC Center
  4. Digital Printing Solution สัดส่วนทางธุรกิจคิดเป็น 25% ได้แก่บริการ Supplies & Printer, Contractual Solution, Printing Services และ Hardware

ในปี 2566 บริษัทฯ มีการเติบโตด้าน Security Solution 56%, Multi-Cloud Service 19% และ Infrastructure Solution & Service 10% อีกทั้งยังมีจุดแข็งจากการทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากว่ 38 ปีส่งผลให้บริษัทฯ มีฐานลูกค้าเป็นจำนวนมาก โดยมีรายได้จากฐานลูกค้าเดิม 80% จากที่เคยเป็นลูกค้าและกลับมาซื้อใหม่ 7% และลูกค้ารายใหม่ 13%

ในส่วนของโซลูชั่นหลักที่บริษัทฯ มุ่งเน้นในปี 2567 คือ Data Analytic & AI ในโครงการ MSC Data Analytic & AI Service บริษัทฯ ได้ดำเนินงานให้กับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ทางด้านพลังงาน พร้อมเป็นต้นแบบในการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่นต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เริ่มจากการรณรงค์การใช้พลังงานและไฟฟ้าอย่างประหยัด ติดตั้ง EV Charger การติดตั้ง Solar Cell  รวมถึงขับเคลื่อนโครงการอย่างยั่งยืนและให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยได้จัดโครงการ Sport Day และ Metro Run, Run for Learn วิ่งเพื่อการกุศล และส่งเสริมให้ทุกคนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กร และให้พนักงานได้เข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ด้วยการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมกัน การดำเนินโครงการต่างๆ นี้ เพื่อให้ความยั่งยืนบริษัทฯ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ หรือ SDGs 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ir@metrosystems.co.th Website: https://www.metrosystems.co.th/ 

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.