Header Ads

สธ. ลั่นปี 65 เดินหน้ายุทธศาสตร์สร้างไทยเป็นศูนย์กลางด้านการ แพทย์และสาธารณสุขของโลก เตรียมใช้งานไทยแลนด์ อินเตอร์ เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 

                               


สธ. ลั่นปี 65 เดินหน้ายุทธศาสตร์สร้างไทยเป็นศูนย์กลางด้านการ


แพทย์และสาธารณสุขของโลก เตรียมใช้งานไทยแลนด์ อินเตอร์


เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 เป็นเวทีประชุมวิชาการทางการ


แพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติ ด้านความก้าวหน้า การ


ป้องกัน รักษา และการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 พร้อมเชิญเลขาธิการ


องค์การอนามัยโลก (WHO) ร่วมเปิดงาน

   

ไทยพร้อมเป็น ศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโลก กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าสนับสนุนเต็มตัว ล่าสุดเตรียมเปิดเวทีการประชุมวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์   เอ็กซ์โป 2022 ระหว่างวันที่ 17 - 20 มีนาคม 2565 ในประเด็นสำคัญระดับนานาชาติ เน้นหนักด้านสถานการณ์        โควิด-19 ความก้าวหน้า การป้องกัน รักษา และการพัฒนาวัคซีนโควิด-19  พร้อมเชิญเลขาธิการองค์การอนามัยโลก (WHO) ร่วมเปิดงาน

น.พ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง ยุทธศาสตร์การผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโลก (Medical and Wellness Hub) ว่าทางกระทรวงฯ ยังเดินหน้าให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง นโยบายดังกล่าวเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต ที่มีศักยภาพทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม ช่วยให้ภาคประชาชนได้รับมาตรฐานการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและดียิ่งขึ้น โดยประเทศไทยมีความได้เปรียบและความพร้อมที่ทั่วโลกต่างให้การยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นการมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงในการให้บริการรักษา โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาระดับสากล Joint Commission International หรือ JCI ถึง 58 แห่ง ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นอันดับ 4 ของโลก มีการให้บริการที่อบอุ่น ใส่ใจ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ มีบริการด้านสุขภาพที่มีความหลากหลาย มีภูมิปัญญาในการดูแลรักษาสุขภาพแบบไทย สมุนไพรไทย นวดแผนไทย แพทย์แผนไทยที่มีชื่อเสียง มีค่าใช้จ่ายและค่าบริการที่สมเหตุสมผล

งานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 (Thailand International Health Expo 2022) มหกรรมแสดงศักยภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุขครั้งยิ่งใหญ่ของไทย ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 20 มีนาคม 2565 ถือเป็นงานสำคัญอีกครั้งของวงการแพทย์และการสาธารณสุข เพราะนอกจากจะเป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า ความพร้อมและศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโลกแล้ว ยังเป็นเวทีในการประชุมวิชาการที่สำคัญระดับนานาชาติ โดยแบ่งเป็น 3 หมวดสำคัญประกอบด้วย

1. มาตรฐานสากล  มีหัวข้อการประชุมวิชาการที่น่าสนใจ ได้แก่

-                      การสร้างความมั่นใจเพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ COVID-19 ด้วยมาตรฐานสากล โดย น.พ.สมพร คำผง           รองประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก จาก American Accreditation Commission International (AACI)

2.รอบรู้เรื่องวัคซีนและโควิด-19 มีหัวข้อการประชุมวิชาการที่น่าสนใจ ได้แก่

-                      วัคซีนไทย ก้าวไกลทั่วโลก โดย น.พ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

-                      Future of Health Care โดย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-                 Multispecialty Care for COVID-19 Patients โดยคณาจารย์ตัวแทนจาก ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้แทนจากสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

-                      กายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งในระยะติดเชื้อและระยะภายหลังติดเชื้อ (long covid-19) โดย สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

-                      Innovation Technology for Space Medicine, AI in Medicine, OSCE Simulation for Medical Students และ ESMO Designated Center of Integrated Oncology and Palliative Care โดยคณาจารย์ตัวแทนจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดย ศ. ดร. พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล

-                      ฯลฯ

3. นวัตกรรมการแพทย์ มีหัวข้อการประชุมวิชาการที่น่าสนใจ ได้แก่

-                      นวัตกรรมทางสุขภาพ เพื่อชุมชน โดย สถาบันพระบรมราชชนก

-                      หุ่นยนต์ทางการแพทย์ โดย ศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-                      A-MED Telehealth โดย ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ หัวหน้าทีมวิจัยนวัตกรรมและข้อมูลเพื่อสุขภาพ (HII) ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

-                      The Future of Wellness Economy โดย ดร. นพัฐกานต์ เกิดแสง ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

-                      มะเร็ง / โรคอ้วน / และหลอดเลือด โดย ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

-                      นวัตกรรมการดูแลสุขภาพด้วย Telemedicine โดย ผศ.ดร.พัชรินทร์ พูลทวี รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ อ.ตระกูลวงศ์ ฦาชา ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

-                      Digital Platform for Transplantation in Thailand โดย รศ.นพ.ชลธิป พงศ์สกุล นายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย

-                      ฯลฯ

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมการแพทย์และบริการสุขภาพครบวงจรของไทย ทางคณะผู้จัดงานฯ ได้มีการเชิญ เลขาธิการองค์การอนามัยโลก ร่วมเปิดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 ซึ่งขณะนี้ได้รับการตอบรับเพื่อเข้าร่วมเปิดงานฯ อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว นับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่จะได้แสดงให้นานาชาติเห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโลกอย่างแท้จริง

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการจัดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 20 มีนาคม 2565 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ 1 - 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ได้ที่เว็บไซต์ http://www.thailandhealthexpo.com Facebook : Thailand International Health Expo 2022 หรืออีเมล์ info@thailandhealthexpo.com

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.