Header Ads

อมรินทร์ กรุ๊ป และ ไทยเบฟเวอเรจ เปิดโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข ปี4”

  

อมรินทร์ กรุ๊ป และ ไทยเบฟเวอเรจ เปิดโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข ปี4”

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข  ปี4” ร่วมด้วย ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และ ประวิช สุขุม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด สายกิจการองค์กรประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยรักและเห็นความสำคัญของการอ่าน เพราะเชื่อว่าการอ่าน  เป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาเยาวชน  และเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ กระทรวงศึกษาธิการ

17 ตุลาคม 2565 / คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข ปี 4” ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รมช.ศธ. กล่าวว่า “การอ่าน เป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ด้วยความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ผู้จัดจำหน่ายหนังสือชั้นนำของเมืองไทยในนาม “ร้านนายอินทร์” โดยการสนับสนุนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ร่วมกันแถลงข่าวพร้อมเปิดโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข ปี 4”

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการปีที่ 1 ด้วยความเชื่อมั่นว่า “การอ่าน” เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่สามารถพัฒนาความรู้ ไปสู่การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ นำไปสู่การสร้างสรรค์ และช่วยขับเคลื่อนการศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมทุกระดับการศึกษาของประเทศจากการอ่านออกเขียนได้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย

ที่มุ่งสู่การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ผ่านการอ่านและเขียนอย่างนโยบาย Coding ที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกหมวดหมู่วิชา โดยมีการอบรมครูอย่างต่อเนื่อง Coding เป็นทักษะที่เด็กไทยยุคใหม่ต้องรู้ ซึ่งมีทักษะพื้นฐานคือการอ่านออกเขียนได้ เน้นให้เด็กมีกระบวนการคิดแก้ปัญหาของแต่ละคน แต่ละช่วงวัย และนโยบายการอ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ผ่านสื่อร่วมสมัย จัดทำคลังข้อมูลประวัติศาสตร์ เพื่อให้เด็กไทยได้อ่านออก และเรียนรู้ ผ่านเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง

“การดำเนินโครงการนี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแนวคิดร่วมสนับสนุนให้ “เด็กไทยอ่านออก เขียนได้ คุณครูก้าวไกล ชาติไทยพัฒนา” ที่ไม่เพียงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียนให้เป็นผู้ที่รู้หนังสือ แต่ครูยังส่งเสริมให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถเพิ่มวิทยฐานะของตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริงกับผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย”

คุณระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เป็นเวลา 3 ปี ที่โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ได้ส่งมอบหนังสือคุณภาพ พร้อมชั้นวางหนังสือแล้วกว่า 168,000 เล่ม ก่อตั้งชมรมรักการอ่าน จัดทำสมุดบันทึกรักการอ่าน รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ใน 160 โรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ในปีที่ผ่านมา มีนักเรียนร่วมโครงการจำนวน 19,124 คน มีผลการเรียนดีขึ้น 75% ถือเป็นการเติบโตด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้มีการผลักดันในการรักการอ่านให้แก่น้องผ่าน 3 กิจกรรม คือ เด็กสุขสันต์ยอดนักอ่าน เด็กสุขสร้างสรรค์ขยันบันทึก และอ่านดังฟังเพลิน ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียนในโรงเรียน ให้เป็นผู้รู้หนังสือ อ่านออก เขียนได้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้น ร่วมทั้งส่งเสริมให้ครูมีความรับผิดชอบโครงการ รวมถึงพัฒนาต้นแบบโครงการ ให้สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้หนังสือของเยาวชนไทยอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

คุณประวิช สุขุม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด สายกิจการองค์กรประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เผยว่า 4 ปีที่ได้สนับสนุนโครงการที่เล็งเห็นและให้ความสำคัญของการส่งเสริมให้เด็กไทยตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือ เพราะเป็นรากฐานสำคัญในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต โดยมีการส่งหน่วยงานลงพื้นที่ทำงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โรงเรียน 210 แห่ง พร้อมทั้งจัดหาหนังสือที่มีประโยชน์พร้อมชั้นวาง และยังร่วมกับคุณครูบรรณารักษ์จัดตั้งชมรมรักการอ่าน กิจกรรมอ่านกันวันละ 15 นาที เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กๆ รู้สึกสนุกและรักการอ่านมากยิ่งขึ้น

ภายในงานได้มีการจัดแสดงตัวอย่างหนังสือสำหรับใช้เพื่อมอบให้กับโรงเรียนในโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วยหนังสือต่างๆ เช่น พระราชนิพนธ์พระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สื่อการเรียนการสอน หนังสือนิทาน หนังสือความรู้ทั่วไป การ์ตูนเสริมความรู้ การ์ตูนประวัติศาสตร์ ฯลฯ รวมไปถึงหนังสือสองภาษา นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานของนักเรียนในโครงการซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือ และการอ่าน รวมไปถึงความประทับใจจากโครงการส่งความรู้สร้างความสุขในปีที่ผ่านมา


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.