Header Ads

งาน LAB Future & BIO Expo 2022 กระตุ้นตลาดแล็บอีสานโต 2 หมื่นล้าน คาดเงินสะพัด 500 ล้าน ดันอีสานสู่ศูนย์ไบโอเทคลุ่มน้ำโขง

 

งาน LAB Future & BIO Expo 2022

กระตุ้นตลาดแล็บอีสานโต 2 หมื่นล้าน 

คาดเงินสะพัด 500 ล้าน ดันอีสานสู่ศูนย์ไบโอเทคลุ่มน้ำโขง

21 ตุลาคม 2565, กรุงเทพ - ขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ โดยบริษัท แอดลิบ แมเนจเม้นท์ จำกัด เตรียมจัดงาน LAB Future & BIO Expo 2022 ครั้งแรกกับงานแสดงเทคโนโลยี เครื่องมือและบริการทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และงานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการพัฒนาและการลงทุน สำหรับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ กลุ่มประเทศ ลุ่มน้ำโขง ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนเเก่น (ไคซ์)

คุณกวิน ว่องกุศลกิจ กรรมการขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์  เปิดเผยว่า โครงการขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ ได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่ โดยบริษัท มิตรผล ได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวและตนได้มีโอกาสมาช่วยพัฒนาต่อยอด เพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรื่องเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ซึ่งภาคอีสานมีศักยภาพในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องสำอาง ฯลฯ ดังนั้น ขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ จึงเห็นว่า งาน LAB Future & BIO Expo 2022 จะมีส่วนสร้างเครือข่ายและระบบนิเวศทางนวัตกรรมและการค้นคว้าวิจัย  ให้เกิดกับภูมิภาคอีสานและลุ่มน้ำโขงได้อีกทางหนึ่ง

นายธีรยุทธ์ ลีลาขจรกิจ ผู้อำนวยการ บริษัทแอดลิบ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงโอกาสการเติบโตของธุรกิจเครื่องมือวิทยาศาตร์และห้องปฏิบัติการฯ ในภาคอีสานและการจัดงาน LAB Future & BIO Expo 2022 ว่า         “จากภาพรวมมูลค่าตลาดเครื่องมือแล็บประมาณ 80,000 ล้านบาท ภาคอีสาน ครองส่วนแบ่งตลาดเครื่องมือแล็บเป็นอันดับสอง (28%) หรือกว่า 22,400 ล้านบาท รองจากภาคกลางและภาคตะวันออก (40%)  แต่อีสานถือเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตของตลาดเครื่องมือแล็บสูงถึง 25% ซึ่งสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ 10-15% ต่อปี  ประกอบกับ ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและนักวิจัยในพื้นที่ การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนที่มากขึ้น การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมและรถไฟความเร็วสูงภายในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ทำให้เกิดความต้องการเทคโนโลยีและเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการฯ ที่ทันสมัย ทั้งในภาคราชการและอุตสาหกรรม เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้า สร้างนวัตกรรม และพัฒนางานวิเคราะห์ทดสอบในพื้นทีให้รวดเร็วมากขึ้น ดังนั้น จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย 40 องค์กร จัดงาน  LAB Future & BIO Expo 2022 เพื่อเป็นเวทีแสดงเทคโนโลยีและเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ ฯ และนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหาร เกษตร พลังงาน สำหรับผู้บริหาร  ผู้ประกอบการ นักลงทุน นักวิจัยและนักปฏิบัติการในห้องแล็บสาขาต่างๆ และผู้สนใจโดยทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และความร่วมมือในด้านต่างๆ ทั้งจากงานประชุมสัมมนา พื้นที่แสดงนวัตกรรมและการเจรจาธุรกิจภายในงาน ฯลฯ ”

ศ.สพ.ญ.ดร. อัจฉริยา ไศละศูต ผู้อำนวยการสำนักงาน สมาพันธ์สมาคมสัตวแพทย์แห่งเอเชีย กรุงเทพฯ ตัวแทนจากภาควิชาการด้านสุขภาพ เผยว่า “ลุ่มน้ำโขง เป็นภูมิภาคที่ทางสมาพันธ์ ฯ ให้ความสำคัญ และผลักดัน แนวนโยบาย สุขภาพหนึ่งเดียว หรือ One Health Policy ที่เน้นบูรณาการสุขภาพคน สุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อม  ผ่านเครือข่ายของสมาพันธ์ ฯ มหาวิทยาลัย หน่วยงานในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง  โดยสมาพันธ์ ฯ ได้จัดงานประชุมสัมมนาในประเด็นสำคัญ ทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติ อาทิ โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพของปศุสัตว์และเกษตรกรรายย่อยในภาคอีสาน  ความสำเร็จของการเฝ้าระวังโรคของหน่วยงานต่างๆ การควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับแบบบูรณาการ สุขภาพหนึ่งเดียวกับความท้าท้ายและโอกาสพัฒนาที่ยั่งยืนในลุ่มน้ำโขง ฯลฯ 

ในส่วนการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมสำหรับภูมิภาคอีสาน นั้น คุณสุวรรณ พงษ์สังข์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยว่า “ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงถือเป็นแหล่งธรรมชาติที่เชื่อมโยงจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน การมีเทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมศักยภาพของระบบชีวภาพต่างๆ ในภูมิภาค จะเป็นการช่วยพัฒนาท้องถิ่นได้ในหลายมิติ ทั้งเรื่องพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และสัตว์เศรษฐกิจ หรือปศุสัตว์ต่างๆ นอกจากนี้ อีสานมีความโดดเด่นในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อาหาร เกษตรและปศุสัตว์ การแพทย์และสาธารณสุข ดังนั้น การใช้องค์ความรู้และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ผนวกกับความสามารถของบุคคลากร จะช่วยสนับสนุนให้ภาคอีสานสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ หรือศูนย์กลางการแพทย์ลุ่มน้ำโขงได้ ตัวอย่างเทคโนโลยีและเครื่องมือวิเคราะห์ทางห้องแล็บที่เหมาะสมกับพื้นที่อีสานและสามารถพบได้ในงาน  LAB Future & BIO Expo 2022   อาทิ เทคโนโลยีการคัดเลือกสายพันธุ์ เครื่องมือสกัดและวิเคราะห์สารบริสุทธ์ การตรวจหาสารพันธุกรรม การวิเคราะห์โปรตีน การตรวจหาเชื้อรวมทั้ง กลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ  ฯลฯ 

งาน LAB Future & BIO Expo 2022  เป็นงานแสดงเทคโนโลยี เครื่องมือและบริการทางห้องปฏิบัติการ ฯ บนพื้นที่กว่า 3,500 ตารางเมตร ที่มีผู้แสดงงานจากกลุ่มผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องมือแล็บและไบโอเทค เคมีภัณฑ์และสารมาตรฐาน กว่า 80 บริษัท 500 แบรนด์ จากทั่วโลก และพื้นที่แสดงนวัตกรรม 4 ด้านสำหรับอนาคตอีสาน ประกอบด้วย แล็บ พลังงาน เกษตร พลังงานแห่งอนาคต พร้อมการเจรจาธุรกิจและงานประชุมสัมมนาหลากหลายหัวข้อ อาทิ Future of Next Generation Sequencing Technology, Smart Lab Technology, Novel Bio Process Technology , Bio-Refinery Pilot Plant for Bio-Fuel and Bio-Chemical Industry , Feasibility Study of Lignocellulosic  Ethanol ,  Stem Cell & Tissue Engineering for Medical Treatment  รวมทั้งการประชุมด้านฟิโนมิกส์เพื่อวิจัยและอุตสาหกรรม การฝึกอบรมยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ฯ (ISO/IEC:17025/2517)  การประชุมด้านโอกาสการลงทุนอุตสาหกรรมฐานชีวภาพในภาคอีสาน การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร ฯลฯ งานนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ชมงาน ทั้งผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ เและผู้สนใจพัฒนาห้องปฏิบัติการ ฯ จากทุกอุตสาหกรรมและทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน   

งาน LAB Future & BIO Expo จะจัดขึ้นเพียง 2 วันเท่านั้น ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-18.00 น.  ณ ฮอลล์  1  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ไคซ์) จังหวัดขอนแก่น สามารถลงทะเบียนชมงานล่วงหน้าทั้งแบบรายบุคคลและหมู่คณะได้ที่ www.labfutureexpo.com หรือ www.bioexpo.asia 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท แอดลิบ แมเนจเม้นท์ จำกัด 

คุณสุรีรัตน์ ทรรพวสุ  โทร 084 559 4441

คุณกรรณิการ์ บัวทรัพย์  โทร 089-230 1757


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.