Header Ads

ดีพร้อม เปิด หลักสูตรGenius The Legend ปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมเลือดใหม่

 

ดีพร้อม เปิด หลักสูตรGenius The Legend ปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมเลือดใหม่

รับเศรษฐกิจฟื้นหลังโควิด-19 พร้อมดันออกตีตลาดโลก

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม)  เปิดโครงการ Genius the legend ปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับ นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม รับเศรษฐกิจฟื้นตัวหลังวิกฤตโควิด  ซึ่งโครงการเกษตรต้นแบบอัจฉริยะนี้มีต่อเนื่องมาแล้วถึง 7 รุ่นในปีนี้ เพื่อปั้นนักธุรกิจเลือดใหม่ยกระดับศักยภาพ พร้อมเพิ่มขีดความสามารถของการประกอบธุรกิจให้แก่วิสาหกิจและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในภาคเกษตรอุตสาหกรรมให้สามารถขยายมูลค่าการค้าสู่ตลาดในประเทศและตลาดโลกอย่างยั่งยืน โชว์ผลงานปั้นผู้ประกอบการ 6 รุ่น 600 ราย ต่อยอดสินค้าและบริการสู่ตลาดกว่า 300 รายการ ตั้งเป้า 80% ของผู้เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท

            ดร. อริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด หลักสูตร “Genius The Legend” อย่างเป็นทางการ   ในปีนี้นับเป็นซีซั่น ที่ 7 คือ  โดยมี CEO กว่า 10 ธุรกิจ ที่เป็นที่รู้จักในแวดวงที่แตกต่างกันมาแชร์ประสบการณ์ให้ผู้ประกอบการ แต่ตาม style การจัดของกิจกรรม GA จะขอให้โค้ชหลักของ DIPROM Genius Academy ทั้ง 4 เสาหลัก มาช่วยกันจัดระเบียบองค์ความรู้ให้สถานประกอบการและ Season นี้จะเป็น Season สุดท้าย ในการทำ DIPROM Genius Academy 

            กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) ได้ดำเนินกิจกรรม DIPROM Genius Academy มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 จนถึงปีงบประมาณ 2566 “Genius Academy” เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมาย        เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทยสู่ความเป็นอัจฉริยะ ด้วยอัจฉริยะโค้ช มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อนหน้านี้ดำเนินการมาแล้ว 6 ซีซั่นประกอบด้วย 

            1. “หลักสูตร Genius Academy” ที่เป็นหลักสูตรหลัก จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ - Genius Academy Seasons 1 (ในปี 2560) “Discovery Dream Design” มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะด้าน Food และ Non Food - Genius Academy Seasons 2 (ในปี 2561) “ค้นหา พัฒนา ขับเคลื่อน มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงนวัตกรรม” - Genius Academy Seasons ที่ 3 (ในปี 2564) “โค้ช ขุน ขาย” พร้อม “ทุบ สร้าง ไปต่อ” มุ่งเน้นพัฒนาวิสัยทัศน์ควบคู่แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

              2. “หลักสูตรเฉพาะทาง” หรือ Mini GA อีก 3 หลักสูตร ได้แก่ - Genius The IDOL (ในปี 2563) “Insideout Outsidein” สร้างผู้ประกอบการไอดอล ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแปรรูป - Genius The Creation  (ในปี 2563) “Creative” ปั้นนักธุรกิจเกษตรเชิงสร้างสรรค์ - Genius Academy 360 (ในปี 2565)  บนแนวคิด  “IAID MODEL” นวัตกรรมผสานเทคโนโลยีต่อยอดธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าธุรกิจผ่าน Product & Service Hero สู่ความเป็นสุดยอดอัจฉริยะทางธุรกิจแบบ 360 องศา

ทั้งนี้โครงการฯ ดังกล่าวนับเป็นหนึ่งกลไกสำคัญของการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการรับโอกาสการเติบโตหลังจากภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเริ่มดีขึ้น โดยเฉพาะตลาดส่งออกที่เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวในปีที่ผ่านมามีมูลค่าตลาดกว่า 1.714 ล้านล้านบาท เติบโตกว่า 19.64 % เพื่อมุ่งสู่ “เกษตรอุตสาหกรรมเกษตรบริการ และเกษตรสร้างสรรค์” มากยิ่งขึ้น ด้วยอุตสาหกรรมเกษตรมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ และเป็นแหล่งจ้างงานที่สำคัญ  ปี 2565 มีมูลค่ากว่า 1.532 ล้านล้านบาท คิดเป็น8.8% ของ GDP  และเป็นผู้ส่งออกอาหารที่สำคัญของโลก อยู่ในลำดับที่ 15 ของโลก การสร้างนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม พร้อมกับการ สร้างโอกาส และขยายช่องทางการตลาด และประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์เกษตรอุตสาหกรรมจึงเป็นหัวใจสำคัญ

สำหรับกิจกรรม Genius Academy ทั้ง 6 หลักสูตรที่ผ่านมา จนสามารถพัฒนาธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้จริง และสามารถเข้าสู่ตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมทั้ง 6 รุ่น จำนวน 600 ราย สามารถพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการได้มากกว่า 300 รายการ

                        นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดแนวคิดด้านการพัฒนาตนเองรวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิด สร้างสรรค์ อัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงกลยุทธ์การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ และภาพลักษณ์ที่ดี เชื่อมโยงเครือข่ายของวิสาหกิจและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในภาคเกษตรอุตสาหกรรมให้ เกิดความเข้มแข็ง เกิดความร่วมมือทางธุรกิจ สร้างโอกาสทางการค้าสร้างมูลค่าเศรษฐกิจทั้งในระดับพื้นที่ และเศรษฐกิจมหภาคเพิ่มมากขึ้น โดยมีกูรูชั้นนำที่มาร่วมเติมเต็มความรู้ มุมมองในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ  ทั้งนี้จะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมในโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 60 กิจการ โดยคาดว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของผู้ประกอบการจะได้รับการพัฒนา และ          มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท

พร้อมยังได้เปิดเวทีเสวนาหัวข้อ “Coach Genius Academy Talk Session” 4  กูรู ด้านการสร้างแบรนด์และธุรกิจ ด้วยนวัตกรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์  ประกอบด้วย นายฉัตรชัย ระเบียบธรรม ,  นายเศรษฐา เมธีปราชญางกูร, นายศรัณญู อยู่คงดี  และ ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์   พร้อมเปิดตัว Course Director ช่วงเสวนา (Talk Session จาก นายวุฒิธร มิลินทจินดา (วู้ดดี้) และปิดท้ายเวทีกับ นายธนา เธียรอัจฉริยะ เสวนาพิเศษหัวข้อ “ล้ม ลุก เรียน รู้” ฉบับ SME

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2430 6877-78 ต่อ 1806-1807 หรือ ติดตามข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ที่ www.diprom.go.th และ www.facebook.com/dipromindustry

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.