Header Ads

โออาร์ พร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐ แก้ปัญหา ราคาปาล์ม ช่วยเหลือเกษตรกร

 


โออาร์ พร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐ แก้ปัญหา


ราคาปาล์ม ช่วยเหลือเกษตรกร


นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำซึ่งส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันได้รับความเดือดร้อนนั้น โออาร์ ในฐานะหนึ่งในผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา พร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำให้กับกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


ทั้งนี้ ปัจจุบัน โออาร์ จัดซื้อน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ประมาณ 1.6 ล้านลิตรต่อวัน เพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำมันดีเซล (B7/B20) ผ่านผู้ค้าหรือผู้ผลิต B100 หลายรายโดยอ้างอิงราคาประกาศของภาครัฐ และเนื่องจากไบโอดีเซล (B100) เป็นผลผลิตเพียงส่วนหนึ่งจากปาล์ม จึงมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายร่วมดำเนินการ โดย โออาร์ ยินดีร่วมประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำมันปาล์ม และผลักดันแนวทางที่ชัดเจนที่จะทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดและเกิดประโยชน์กับกลุ่มเกษตรกรอย่างแท้จริง เพื่อสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสายโซ่อุปทานน้ำมันปาล์มและ โออาร์ ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

 

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.