Header Ads

ผู้การฯ คัมภีร์ เป็นประธานงานศิลปนิพนธ์พุทธศิลปกรรม รุ่น10 มจร.ณ หอนิทรรศการฯ มช.

 

ผู้การฯ คัมภีร์ เป็นประธานงานศิลปนิพนธ์พุทธศิลปกรรม รุ่น10 มจร.ณ หอนิทรรศการฯ มช.

เมื่อเร็วๆ นี้ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง พร้อมด้วยนาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ นิสิตคณะพุทธศาสตร์ สาขา พุทธศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 10 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตเชียงใหม่

โดยพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยผศ.ปฏิเวธ เสาว์คง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม กล่าวถวายรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการ และคุณวิลาสินี ชัยวรรณ์(อุปโยคิน) ถวายทุนการศึกษาให้แก่ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน นิสิตบรรพชิต จำนวน 9 รูป และนิสิตคฤหัสถ์ จำนวน 1 คน หลังจากนั้น พระเทพปริยัติ ประธานในพิธีจุดเทียนชัยมงคลเปิดงาน คณะสงฆ์ร่วมสวดชะยันโต และร่วมชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์โดยมีนิสิตคอยให้คำอธิบายผลงาน

สำหรับแขกผู้ร่วมงานได้แก่  ศ.กิตติมศักดิ์ ดร.ภคมินทรา อุปโยธิน,คุณแม่อนุรัตน์ ธัมมอัญญา,คุณวิลาสินี ชัยวรรณ์(อุปโยคิน) และคุณวราภรณ์ สุชัยชิต นักวิเคาระห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ(ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

ผลงานประกอบด้วย งานจิตรกรรม จำนวน 31 ชิ้น ประติมากรรม จำนวน 4 ชิ้น สถาปัตยกรรม จำนวน 2 ชิ้น รวมทั้งหมดจำนวน 37 ชิ้น ซึ่งผลงานศิลปะสะท้อนถึงความเป็นวิถีอัตลักษณ์ของสังคมที่มีประโยชน์ คุณค่าในการขับเคลื่อนการสร้างสรรค์งานศิลป์ให้ไปสู่สากลในอนาคต

ทั้งนี้ ทางนาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วยพลอากาศเอก ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ ผู้ก่อตั้ง บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัดคุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และคุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ได้ซื้องานจิตรกรรมและงานประติมากรรมภายในงานทุกชิ้นที่มาจัดแสดงโชว์เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนงานศิลปะและการศึกษาของพระภิกษุและสามเณร

งานนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-24 มีนาคม 2565 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

#ศิลปนิพนธ์ #คัมภีร์ #SkyMed #SkyCrop #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #SkyTime #SkyHerb #คัมภีรญาณนนท์ #มจร

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.