Header Ads

มูลนิธิ EDF จับมือเทใจดอทคอม ระดมทุนการศึกษาสานฝันนักเรียนยากจนให้ได้เรียนจนจบชั้นมัธยมต้น

 

มูลนิธิ EDF จับมือเทใจดอทคอม ระดมทุนการศึกษาสานฝันนักเรียนยากจนให้ได้เรียนจนจบชั้นมัธยมต้น

 

เพื่อระดมทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนได้มีโอกาสเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นอย่างน้อยสอดคล้องกับพันธกิจการดำเนินงานของมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ล่าสุดมูลนิธิ EDF จับมือเทใจดอทคอมทำโครงการ “Save Dropout Students ต่อลมหายใจให้น้องได้เรียนจบ” มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือ 3 ในโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 100 คน ทุนละ 2,000 บาท ซึ่งทั้งหมดเป็นนักเรียนที่เคยสมัครขอรับทุนในปีการศึกษา 2564 แต่พลาดโอกาสเนื่องจากเงินบริจาคที่มูลนิธิได้รับไม่เพียงพอ

สำหรับโครงการ “Save Dropout Students ต่อลมหายใจให้น้องได้เรียนจบ” มุ่งหวังให้นักเรียนทุนได้ประคับประคองชีวิตการเรียนในปีการศึกษา 2565 ที่กำลังจะถึง โดยไม่ต้องออกโรงเรียนกลางคัน และยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โดยองค์กรหรือผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนในโครงการดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ https://taejai.com/th/d/save-drop-out-students/ ภายใน 30 มิถุนายน 2565

นายสรรเพชร นิลรัตน์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เผยว่า “ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของมูลนิธิ EDF ตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 เป็นต้นมา มูลนิธิมีเจตนารมณ์พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยที่ยากไร้ด้วยการมอบโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งพัฒนาโครงการต่าง ๆ ในโรงเรียน โดยได้เริ่มต้นโครงการทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนยากจนที่จังหวัดอุดรธานี ในปี 2531 ปัจจุบันมูลนิธิได้รับการสนับสนุนจากผู้บริจาคทุนการศึกษาจากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติและมีนักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2531-2564 จากสถาบันการศึกษากว่า 5,600 แห่ง ใน 61 จังหวัดทั่วประเทศไปแล้วกว่า 400,000 คน”

“ในปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกับมูลนิธิกว่า 10,000 คน แต่เราสามารถจัดสรรทุนการศึกษาจากผู้บริจาคให้นักเรียนได้เพียง 8,000 คน และยังมีนักเรียนอีกกว่า 2,000 คน ที่ถึงแม้จะได้เลื่อนชั้นไปเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษานี้แล้วก็ตาม แต่เนื่องจากนักเรียนเหล่านี้ไม่ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิจึงมีความกังวลว่าด้วยสถานการณ์ปัญหาเศรษฐกิจและการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันจะยิ่งทำให้ผู้ปกครองประสบภาวะยากลำบากและเป็นกังวลกับบุตรหลานของตนเองมากขึ้นไปอีก ซึ่งอาจทำให้นักเรียนเหล่านี้ต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานและช่วยหารายได้เลี้ยงครอบครัวก่อนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนั้นมูลนิธิจึงได้ริเริ่มจัดทำโครงการ “Save Dropout Students ต่อลมหายใจให้น้องได้เรียนจบ” โดยร่วมกับเทใจดอทคอมเพื่อระดมทุนการศึกษาทุนละ 2,000 บาท ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือ 3 ในโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 100 คน เพื่อให้ผู้ปกครองได้คลายกังวลและนักเรียนยากจนเหล่านี้สามารถเรียนต่อไปได้จนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองลงได้ส่วนหนึ่ง สำหรับนักเรียนยากจนหมายความถึงครอบครัวนักเรียนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีไม่ต่ำกว่า 50,000-70,000 บาท นักเรียนที่ยากจนและมีความประสงค์รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิต้องมีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งนี้มูลนิธิไม่ได้นำผลการเรียนมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุนแต่อย่างใด” นายสรรเพชรกล่าวเพิ่มเติม

องค์กรหรือผู้สนใจสามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการหรือบริจาคได้ที่เว็บไซต์ https://taejai.com/th/d/save-drop-out-students/  นอกจากนั้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายอนุชาติ คงมา ฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา มูลนิธิ EDF อีเมล anuchat@edfthai.org โทรสาร 02 579 9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.) โทรสาร 02-940-5266 ทาง LINE @edfthai สำหรับเงินบริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามกฎหมาย 

อนึ่ง มูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 เป็นที่ยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ และได้รับรางวัล อาทิ รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

สำหรับเครือข่ายร่วมก่อตั้งเทใจดอทคอมประกอบด้วย มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Ashoka Thailand, TYPN (Thai Young Philanthropists Network), OpenDream และสถาบัน ChangeFusion  ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.