Header Ads

Youth In Charge เปิดโอกาสให้เยาวชนไทย ร่วมขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในโครงการ Youth APEC : Amplify Your Voices, Amplify Your Ideas, Amplify Your ImpactYouth In Charge เปิดโอกาสให้เยาวชนไทย ร่วมขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG

ในโครงการ Youth APEC : Amplify Your Voices, Amplify Your Ideas, Amplify Your Impact
แพลตฟอร์ม Youth In Charge โดย บริษัท อิน เดอะ ลีด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ผนึกกำลังกับภาคีพันธมิตร ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเครือข่ายสถาบันการศึกษา จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการดำเนินการโครงการ Youth APEC : Amplify Your Voices, Amplify Your Ideas, Amplify Your Impact เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ได้ร่วมเสนอแนวทางการสร้างสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นให้กับพื้นที่ของตน ผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติและหนึ่งในหัวข้อหลักของการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ภายใต้แนวคิด Open. Connect. Balance.
เอริกา เมษินทรีย์ ผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์ม Youth In Charge กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิน เดอะ ลีด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กล่าวว่า “เนื่องด้วยในปี 2565 ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค โดย Youth In Charge ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและโอกาสของเยาวชนไทย จึงเล็งเห็นว่าเป็นช่วงเวลาและโอกาสที่เหมาะสม ที่จะเปิดพื้นที่ให้เยาวชนจากหลากหลายภูมิภาคในประเทศไทยได้เข้ามามีส่วนร่วม พร้อมมีบทบาทความเป็นผู้นำในการร่วมสร้างและพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมในภูมิภาคของตนเองให้ดีขึ้น เพื่อให้การลงพื้นที่และการจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2565 เกิดประโยชน์สูงสุด และต่อยอดไปสู่ข้อเสนอโดยเยาวชนที่สอดรับกับบริบทเฉพาะของแต่ละพื้นที่ เราจึงได้จัดงาน Youth APEC BCG Symposium เมื่อช่วงเช้าวันนี้ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ร่วมกับผู้นำการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG เชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมจากหลากหลายภาคส่วนโดยภายในงานมีความน่าสนใจ คือมี Workshop แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เกี่ยวกับโครงการ BCG ที่แต่ละองค์กรกำลังขับเคลื่อน รวมไปถึงการแชร์กรณีศึกษา ประเด็นท้าทายในบริบทเชิงพื้นที่ และที่สำคัญยังได้มีการร่วมกันหารือเพื่อเชื่อมโยงประเด็นและแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วมของเยาวชน โดยมีองค์กรที่เข้าร่วมในงานดังกล่าว ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์)คณะกรรมการ BCG, APEC Business Advisory Council (ABAC), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 5 ภูมิภาค ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพาอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และองค์กรจากภาคเอกชน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บมจ.เบทาโกรบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัดกลุ่มผู้นำเยาวชนอาสาสร้างสุข (Youth Can Do), ศูนย์ C ASEAN และเอสซีจี นอกจากนี้คู่ขนานกันยังมีการเสวนาและระดมสมองของเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงจาก Youth In Charge Leadership Academy โดยมีเครือข่ายข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ร่วมเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำกับเยาวชนอีกด้วย

สำหรับเยาวชนไทยที่ได้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับโอกาสที่ดีในการทำความเข้าใจเรื่องโมเดลเศรษฐกิจ BCG และมีพื้นที่การทำกิจกรรมในวงกว้างขึ้น เพื่อร่วมระดมความคิดเกี่ยวกับประเด็นท้าทาย รวมถึงนำเสนอไอเดียในการขับเคลื่อน BCG ในมิติต่างๆ อาทิ เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว


นอกจากนี้ ยังมีการลงนามความร่วมมือกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัด Regional Youth Symposium ที่จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของเยาวชนต่อการพัฒนาพื้นที่ของตนอย่างสมดุล (Balanced) ทั่วถึง (Inclusive) และยั่งยืน (Sustainable)โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน

การที่เยาวชนได้มีพื้นที่และโอกาสในการระดมความคิด จนสามารถต่อยอดไปเป็นโครงการเพื่อนำเสนอต่อภาคีพันธมิตรต่างๆ นั้น เราเชื่อว่า เสียงของเยาวชน จะสามารถสร้างแรงกระเพื่อมและสะท้อนแนวคิดใหม่ให้ในมุมที่ผู้ใหญ่อาจมองข้ามได้ โดย Youth In Charge เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า การเพิ่มบทบาทของเยาวชนและสร้างการมีส่วนร่วมในวงกว้างนั้น ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ที่ใดที่หนึ่ง หรือแค่เยาวชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น แต่กิจกรรม Regional Youth Symposium ในภูมิภาคต่างๆ จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดี ที่ให้เยาวชนจากหลากหลายพื้นเพ พื้นที่ และความสนใจ สามารถเข้ามามีบทบาทนำหรือร่วมนำการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ และเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อการสร้างสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในอนาคต” เอริกา กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมงาน Youth APEC ได้ที่ www.youthincharge.netหรือที่ เพจเฟซบุ๊ก Youth In Charge: www.facebook.com/YouthInChargeThailand

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.