Header Ads

9 PMU และ สกสว. ร่วมหารือการบริหารงานวิจัย และนำ “วิจัยและนวัตกรรม” สู่การใช้ประโยชน์

  

9 PMU และ สกสว. ร่วมหารือการบริหารงานวิจัย และนำ “วิจัยและนวัตกรรม” สู่การใช้ประโยชน์

 

สกสว. จัดประชุม PMU Forum ร่วมกับ 9 หน่วยบริหารจัดการทุน หารือการนำผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการเข้าสู่การขายบน Platform online (Shopee) ภายใต้นโยบายการส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุม PMU Forum ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อหารือ และ ทำความเข้าใจ ถึงการนำเข้าผลการดำเนินงานด้านการวิจัย ของหน่วยบริหารจัดการทุน (PMU) ทั้ง 9 แห่ง รวมถึงแนวทางการใช้เครื่องมือวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลจากฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ การนำผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการเข้าสู่การขายบน Platform online (Shopee)

โดยมี ศ.กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ประธานกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สกสว. และ คณะผู้บริหารของหน่วยบริหารจัดการทุน (PMU) ประกอบด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.)สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.), หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและสร้างนวัตกรรม (บพค.) และหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) รวมถึง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. (TCELS) และ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (NVI) เข้าร่วมการประชุม

โอกาสนี้ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวถึงการประชุมครั้งนี้ว่า สกสว. ได้นำเสนอภาพรวมถึงการนำเข้าข้อมูล และผลการดำเนินงานของ PMU ทั้ง 9 PMU เพื่ออัพเดทผลการดำเนินงาน และข้อติดขัดในการทำงาน ช่วงปีงบประมาณ 2565 มาหารือร่วมกัน ซึ่งโดยรวมพบว่า หน่วยบริหารจัดการทุนสามารถออกสัญญาให้แก่นักวิจัย และสถาบันต่าง ๆ ทั้งในส่วนที่สังกัดภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวน 2,783 โครงการ ที่นำเข้าระบบแล้ว และดำเนินการออกสัญญาแล้วเสร็จและดำเนินการ จำนวน 2,620 โครงการ และอีก 163 โครงการ อยู่ระหว่างรอทำสัญญา เนื่องจากต้องมีการพิจารณาทำความเข้าใจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 นอกจากนี้ ยังหารือเรื่องการปิดโครงการและแนวทางการนำเข้าผลการดำเนินงานด้านการวิจัยของหน่วยบริหารจัดการทุน

การประชุมในครั้งนี้ ได้นำเสนอเครื่องมือวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลจากฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ โดย โครงการบูรณาการการใช้ประโยชน์และวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบความคล้ายคลึงของข้อเสนอโครงการ การวิเคราะห์โจทย์วิจัย และข้อมูลเพื่อการตัดสินใจด้าน ววน. ที่ประเทศต้องการ รวมถึงการนำผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการเข้าสู่การขายบน Platform online (Shopee) โดยโครงการยกระดับความสามารถธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสร้างการเติบโตบน e-marketplace Platform

อย่างไรก็ดี การดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับความสามารถธุรกิจนวัตกรรมฯ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแนวนโยบายตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่เปิดโอกาสให้ถ่ายโอนความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่เกิดจากทุนของรัฐไปยังผู้รับทุนที่มีศักยภาพในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นแรงจูงใจสำคัญต่อการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและนักวิจัย และผลิตงานวิจัย นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากขึ้น

โครงการส่งเสริมและสร้างความสามารถด้านการทำธุรกิจนวัตกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของผู้ประกอบการนวัตกรรม  เป็นโครงการระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกับบริษัทช้อปปี้ (Shopee Thailand) และบริษัทสุขสวัสดิ์ (SCC) เปิดตัว “INNOMALL” ร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่ได้รับทุนจาก สนช. ไว้เป็นหน้าร้านจำหน่ายสินค้านวัตกรรม โดยการดำเนินการในปีแรก (ช่วงเดือนมิถุนายน  สิงหาคม 2565) มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 55 บริษัท มียอดการสั่งซื้อ 4,878 คำสั่ง หรือจำนวน 1,640,903 บาท

ที่ประชุมเห็นว่า โครงการดังกล่าว เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สามารถนำไปใช้ หรือ ร่วมกันขับเคลื่อนการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจไทยต่อไป


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.