Header Ads

แอสตร้าเซนเนก้า ร่วมเฉลิมฉลองวันเด็กผู้หญิงสากล (International Day of Girls) เดินหน้าสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรี ผ่านแคมเปญ Girls Belong Here

 


แอสตร้าเซนเนก้า ร่วมเฉลิมฉลองวันเด็กผู้หญิงสากล (International Day of Girls)
เดินหน้าสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรี ผ่านแคมเปญ Girls Belong Here


กรุงเทพฯ  บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ผู้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในเด็กและเยาวชน หรือ Young Health Programme (YHP) จัดแคมเปญ #GirlsBelongHere2022 ร่วมเฉลิมฉลองวันเด็กผู้หญิงสากล (International Day of Girl) ซึ่งตรงกับวันที่ 11 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของผู้หญิง พร้อมเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมให้แก่เด็กหญิงและสตรี

 

กว่าทศวรรษที่แอสตร้าเซนเนก้า ได้ร่วมส่งเสริมความหลากหลายทางเพศและรณรงค์ให้มีการยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล ภายใต้แนวคิด Inclusion & Diversity พร้อมทั้งผลักดันให้เพศหญิงมีบทบาทในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี อย่างเท่าเทียม อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการลดทอนความเท่าเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจของคนกลุ่มนี้ไป โดยเด็กหญิงและสตรีกว่า 47 ล้านคนทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโดยตรง ทั้งการถูกบีบบังคับให้ออกจากระบบการศึกษา และการสูญเสียงานประจำเพื่อออกมาดูแลสมาชิกในครอบครัวอย่างคนชราและบุตร

 

การดูแลสุขภาพ คือสิ่งที่แอสตร้าเซนเนก้าให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนได้อย่างเท่าเทียม เราเชื่อมั่นว่า ความยั่งยืนเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้เกิดขึ้นกับประชาชน (People) ชุมชน (Society) และโลก (Planet) ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการเรียกร้องสิทธิตามหลักจริยธรรมที่เปิดกว้างและครอบคลุม ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของเราทุกคนในการขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืนขึ้นในสังคม

 

นอกจากนี้ โครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในเด็กและเยาวชน หรือ Young Health Programme (YHP) ที่แอสตร้าเซนเนก้า ดำเนินงานร่วมกับองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ยังได้จัดกิจกรรม Girls Takeover  ภายใต้แคมเปญ #GirlsBelongHere2022 สำหรับวันเด็กผู้หญิงสากลในปีนี้ ด้วยการเชิญผู้หญิงระดับมัธยมปลาย-มหาวิทยาลัย เข้าสัมผัสประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู้นำหญิงของแอสตร้าเซนเนก้า ก่อนปิดท้ายด้วยการร่วมเสนอนโยบายที่ต้องการให้แอสตร้าเซนเนก้านำไปปรับใช้ในอนาคต เพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศให้มากขึ้นในองค์กร

นางสาววรัญชลี หนึ่งในเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Girls Takeover กล่าวว่า “การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ พวกเราได้มีโอกาสเรียนรู้และทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในโลกการทำงานจากผู้มีประสบการณ์จริงจากสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ในองค์กร รู้สึกประทับใจที่ได้เห็นว่าผู้หญิงมีบทบาทและหน้าที่สำคัญต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ และทำให้หนูมองเห็นภาพในอนาคตอันใกล้ ว่าอยากเลือกเดินไปในเส้นทางอาชีพไหน กิจกรรมในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ รวมทั้งพี่ ๆ ในโครงการที่มาร่วมทำกิจกรรม ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทำให้ได้เห็นมุมมองหลากหลายที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงและความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนในสังคมควรให้ความสำคัญ”

 

นายเจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในแต่ละปี เราจะเห็นอัตราส่วนของจำนวนผู้หญิงที่ก้าวเข้าสู่บทบาทผู้นำในแวดวงธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มขึ้นทั้งในระดับโลกและประเทศไทย ซึ่งเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงการเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพและความเท่าเทียมของเด็กผู้หญิงและสตรี สำหรับแคมเปญ #GirlsBelongHere ที่ทางบริษัทฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี คืออีกหนึ่งโครงการที่ทางแอสตร้าเซนเนก้าต้องการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเด็กผู้หญิงว่าตนเองสามารถที่จะเป็นผู้นำและมีอำนาจในการตัดสินใจทำสิ่งที่ต้องการ พร้อมกับตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เด็กหญิงและสตรีต้องเผชิญ รวมถึงสนับสนุนและผลักดันนโยบายด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียมทางเพศ และส่งเสริมการเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ทุกคนควรจะได้รับ


#GirlsBelongHere เป็นแคมเปญที่จัดขึ้นทุกปี ผ่านความร่วมมือระหว่างแอสตร้าเซนเนก้า และ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อสร้างการยอมรับในวงกว้างถึงปัญหาที่ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางเพศ พร้อมส่งเสริมศักยภาพและผลักดันความสามารถที่แท้จริงของผู้หญิง โดยมุ่งหวังที่จะช่วยเป็นกระบอกเสียงในการมอบโอกาสและการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ตามที่ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียม เพื่อร่วมรณรงค์และขับเคลื่อนการยอมรับความแตกต่างในสังคม รวมไปถึงการสร้างความตระหนักรู้และการรับมือเกี่ยวกับความท้าทายและการเลือกปฏิบัติที่ผู้หญิงจะต้องประสบในภาคธุรกิจ

เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญ #GirlsBelongHere โดยแอสตร้าเซนเนก้าที่ https://www.younghealthprogrammeyhp.com/young-leaders/girls-belong-here.html

###

 

เกี่ยวกับ โครงการ Young Health Programme

โครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในเด็กและเยาวชน (Young Health Program - YHP) ของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า มุ่งเน้นการปลูกฝังองค์ความรู้ การดูแลสุขภาพ ให้กับเยาวชนอายุระหว่าง 10-24 ปี ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและความเปราะบางให้ห่างไกลจากปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบบ่อย ได้แก่ มะเร็ง เบาหวาน โรคหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจ และสุขภาพจิต โดยตั้งแต่ปี 2553 มีการดำเนินการไปแล้วกว่า 30 ประเทศ และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีข้อมูลในการป้องกันความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไปแล้วกว่ 6 ล้านคน

เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Young Health Programme ได้ที่ www.younghealthprogrammeyhp.com

 

เกี่ยวกับ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล

องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร มีการดำเนินงานในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก เพื่อส่งเสริม พัฒนา คุ้มครองสิทธิเด็ก และความเสมอภาคสำหรับเด็กผู้หญิง สำหรับ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้เริ่มเข้ามาดำเนินการในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนและหลักการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียมด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนที่มีเด็กเป็นศูนย์กลางเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก มีแนวทางในการทำงานร่วมกับเด็ก เยาวชน ผู้สนับสนุน และพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเริ่มตั้งแต่จุดเล็กที่สุดอย่างครอบครัว แล้วขยายสู่ชุมชน เพื่อรังสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และในระดับสากล เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์การ
แพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้ที่ 
http://plan-international.org/thailand และกดติดตามเพจ https://www.facebook.com/plan.thailand  


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.