Header Ads

NT Strong บทบาทผู้นำยุคใหม่กับการต่อต้านคอร์รัปชัน

 NT Strong บทบาทผู้นำยุคใหม่กับการต่อต้านคอร์รัปชัน

การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ รวมถึงการบริหารที่ขาดประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นเรื่องของประชาชนคนไทยทุกคน ทุกองค์กร และทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมกันแก้ไข ในปีผ่านมา มีความตื่นตัวและความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมากขึ้น มองเห็นถึงบทบาทหน้าที่ทุกภาคส่วนในการช่วยกันผลักดันการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างจริงจัง โดยหันมาเริ่มต้นจากการแก้ไขและป้องกันปัญหาทุจริตคอร์รัปชันภายในหน่วยงานและองค์กรของตนเอง


NT Strong คือ เครือข่ายองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) จำกัด หรือ NT ประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงานของ NT จากทุกส่วนภูมิภาค ส่วนกลางและนครหลวง รวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนภารกิจกลุ่ม NT Strong ให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมคนดี มีคุณธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่ยอม ไม่ทนต่อการทุจริตซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดในแผนการปฏิรูปประเทศ พร้อมเทคโนโลยี Line Application NT Strong ทำดี ทำทันที มีความสุข เพื่อให้พนักงานร่วมกันแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมที่พบเจอซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร รวมทั้งเป็นช่องทางนำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์และส่งเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรม เพื่อให้ เครือข่ายร่วมกันสื่อสารกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี เสียสละ มุ่งมั่นเพื่อพัฒนาองค์กรสอดคล้องกับค่านิยม I AM NT


NT Strong มีการจัดกิจกรรมอบรมและอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ได้เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้คอนเซ็ปต์ NT Strong องค์กรพอเพียงต้านทุจริต” มีผู้บริหารพนักงานเครือข่าย NT Strong จากทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการขยายผล STRONG Model องค์กรพอเพียงต้านทุจริตการแยกแยะประโยชน์ส่วนตน ประโยชน์ส่วนรวมและการเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อขับเคลื่อนสร้างองค์กรคุณธรรมและโปร่งใสภายใต้ค่านิยม วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา และร่วมเฝ้าระวังการทุจริต ประพฤติมิชอบในองค์กร และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยึดความถูกต้องและผลประโยชน์องค์กร ประเทศชาติเป็นสำคัญ


นอกจากนี้ NT Strong ประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทนพนักงานท่ประเทศ ยังได้เข้าร่วมแสดงพลังประกาศจุดยืนร่วมต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ผู้นำ...กับการปราบโกง” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตื่นตัวและไม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการขับเคลื่อน NT สู่องค์กรคุณธรรมและโปร่งใส (Organization of Integrity)


บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ยึดมั่นในการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสีย และยึดถือปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร และพนักงาน โดย NT Strong ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าร่วมแสดงพลังประกาศจุดยืนร่วมต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ผู้นำ...กับการปราบโกง” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตื่นตัวและไม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบ และผู้นำมีบทบาทสำคัญในการปราบคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ต้องกล้าตัดสินใจ กล้าทำให้และเป็นแบบอย่างที่ดี รณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงคอร์รัปชันคือสิ่งบั่นทอนการพัฒนาประเทศ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานทุกคนในองค์กรร่วมกันต่อต้านการทุจริต พร้อมในการปลูกฝังและส่งเสริมบุคลากรในองค์กรก้าวเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ”


“การสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร ด้านความสำคัญของการรักษากฏหมาย ระเบียบและข้อบังคับ NT หรือที่เรียกว่า Compliance เป็นกระบวนการในการกำกับดูแลให้องค์กรปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฏหมาย กฏระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้พนักงาน NT มีความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง การที่ผู้บริหารหรือพนักงานไม่ปฏิบัติตาม อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง ผู้อื่น และองค์กร ดังนั้น ผู้นำและผู้บริหาร มีบทบาทและความสำคัญยิ่งต่อการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงาน ผมจริงจังและจริงใจต่อการแก้ไขปัญหา และสิ่งสำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในนโยบายนี้คือ 1. ตัวผู้นำ ผู้บริหาร ที่ต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่าง       2.เครือข่ายพนักงานเพื่อการแจ้งข่าวสาร โดยพนักงานทุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 3.เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ มีบทบาทในการตรวจสอบความโปร่งใสการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ 4.ความมุ่งมั่นของพวกเราทุกคนในการแก้ปัญหา”


  NT มุ่งหมายให้ทุกคนในองค์กรได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตภายใต้นโยบายเดียวกันและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรได้รับทราบเจตนารมณ์ของ NT ที่มุ่งมั่นป้องกันการทุจริต ตั้งมั่นอยู่บนหลักการที่เที่ยงธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนำมาสู่การพัฒนาระบบงานและการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และนำมาสู่การพัฒนาประเทศให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด มีความเป็นธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.