Header Ads

เปิดศูนย์นวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาโกโก้ไทยเพื่อความยั่งยืน The Innovation Center for Research and Development of Sustainable Cocoa Thailand (ISTC)

 

เปิดศูนย์นวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาโกโก้ไทยเพื่อความยั่งยืน The Innovation Center for Research and Development of Sustainable Cocoa Thailand (ISTC)

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเปิดตัวศูนย์นวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาโกโก้ไทยเพื่อความยั่งยืน (The Innovation Center for Research and Development of Sustainable Cocoa Thailand : ISTC) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง 702 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดีด้านการวิจัย จุฬาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในงานมีการบรรยายเรื่อง “Passion & Vision in ISTC”  จากนั้น ผศ.ดร.ธัญศิภรณ์ ณ น่าน หัวหน้าโครงการนวัตกรรมการจัดการห่วงโซ่คุณค่าโกโก้ในระบบนิเวศทางธุรกิจโกโก้น่าน กล่าวถึงพันธกิจของศูนย์นวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาโกโก้ไทยเพื่อความยั่งยืน (ISTC)          

ศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์

            สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการนวัตกรรมการจัดการห่วงโซ่คุณค่าโกโก้ในระบบนิเวศทางธุรกิจโกโก้น่าน ภายใต้ทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมและการประเมินผลกระทบทางสังคม กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ปีงบประมาณ 2565 เพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่การเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการสังคมเพื่อสร้างความยั่งยืนผ่านการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาโกโก้ไทยเพื่อความยั่งยืน (ISTC) ภายใต้โครงสร้างของบริษัท ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจามจุรี จำกัด

ผศ.ดร.ธัญศิภรณ์ ณ น่าน

            ผศ.ดร.ธัญศิภรณ์ ณ น่าน หัวหน้าโครงการนวัตกรรมการจัดการห่วงโซ่คุณค่าโกโก้ในระบบนิเวศทางธุรกิจโกโก้น่าน เปิดเผยว่า “ศูนย์นวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาโกโก้ไทยเพื่อความยั่งยืน” (ISTC) มีภารกิจหลักในการศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และยกระดับการจัดการคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์โกโก้ไทย การให้บริการข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะและศักยภาพ “คนโกโก้” ในทุกหน่วยธุรกิจโกโก้ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ควบคู่ “การพัฒนาคุณภาพเมล็ดโกโก้และผลิตภัณฑ์จากโกโก้ไทย” บนฐานทุนด้านวิชาการหลากหลายศาสตร์ และความร่วมมือของสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ และบริษัทกาดโกโก้ จำกัด รวมถึงการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตและตลาด พร้อมกับการเชื่อมโยงทุกหน่วยธุรกิจโกโก้ให้สามารถส่งต่อผลผลิตที่มีคุณภาพเข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าโกโก้ไทย นอกจากนี้ยังมีการให้บริการด้านการรับรองคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมการจัดการคุณภาพผลผลิตโกโก้ และระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพเมล็ดโกโก้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโกโก้ไทยให้สามารถยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสู่เวทีโลก

          ISTC ได้ลงนามความร่วมมือกับ Fine Cocoa Chocolate Institute (FCCI) ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับสากลด้านระบบคุณภาพและมาตรฐานเมล็ดโกโก้และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก นอกจากนี้ยังสร้างความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และเอกชนในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นกลไกการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านคุณภาพเมล็ดโกโก้ไทย พร้อมกับการเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการโกโก้ในท้องถิ่น รวมทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสแก่กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบธุรกิจโกโก้ต่างประเทศ

            เป้าหมายในระยะยาว ISTC มุ่งสู่การเป็นศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุน Startup ให้มีศักยภาพ สามารถเติบโตเป็นธุรกิจโกโก้ที่ยั่งยืน โดยได้มีการระดมทุนและจัดหาทุนในการส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ด้านต่างๆ นอกจากนี้ในมิติแห่งความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ISTC ได้ทำการศึกษาและประเมินความยั่งยืนของแหล่งเพาะปลูกโกโก้ เพื่อส่งมอบคุณค่าและมูลค่าผ่านผลตอบแทนเชิงสังคมกลับคืนแก่เครือข่ายผู้สนับสนุน ISTC ในระดับต่างๆ ต่อไป

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.