Header Ads

ศิลปินดัง “หรั่ง ร็อกเคสตร้า” เตรียมขึ้นแสดงร้องเพลงในงานปัจฉิม โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์8 มีนาคมนี้

  

ศิลปินดัง “หรั่ง ร็อกเคสตร้า” เตรียมขึ้นแสดงร้อง

เพลงในงานปัจฉิม โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์8

 มีนาคมนี้

กรุงเทพฯ 4 มีนาคม 2567- โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์สำนักงานเขตประเวศ ประกาศปักวันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก

ศิลปินดัง “หรั่ง ร็อกเคสตร้า” มาร่วมสร้างสสีัน แสดงดนตรีเป็นไฮไลท์เด่นภายในงาน

วันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์จะมีขึ้น ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงคข์ องกิจกรรม ดังนี้

1.เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อคณะครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ตลอดจนแสดงความผูกพันระหว่างเพื่อนนักเรียน

2.เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการแสดงความรัก ความผูกพันระหว่างเพื่อน ครูและสถาบัน

3.เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนของรั้วโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ก่อนจบการศึกษา

ณ โอกาสนี้

จึงขอใคร่เรียนเชิญแขกผมู้ ีเกียรติทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา อันนับเป็นก้าวสำคัญของนักเรียนโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์

และนับเป็นงานสุดยิ่งใหญ่ประจำปีเนื่องจากภายในงานได้รับเกียรติจากศิลปินชื่อดัง “หรั่ง ร็อกเคสตร้า” มาร่วมร้องเเพลงภายในงาน

รายละเอียดกำหนดการ

07.00 - 07.30 น. รับลงทะเบียนนักเรียนระดับชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6

07.40 - 08.00 น. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ

09.00 - 09.30 น. คณะผบู้ ริหาร ข้าราชการครูนักเรียน พร้อมเพรียงกันที่บริเวณสนาม

09.30 - 09.50 น. นายณัฐวัฒน์คำมา คณะกรรมการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กล่าวรายงานวัตถุประสงคก์ ารจัดกิจกรรมครั้งนี้

09.50 - 10.00 น. นางสาวศิริพร สลีวงศ์ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและให้โอวาท

10.00 - 10.30 น. -การแสดงเปิดงานรำบายศรีสู่ขวัญโดยนักเรียนชมรมนาฏศิลป์

-ตัวแทนนักเรียนนำพวงมาลัยขึ้นไหว้ครูเพื่อขอขมา พร้อมร่วมกันขับร้องเพลงพระคุณที่สาม

10.30 - 11.00 น. พิธีผูกข้อมือเพื่อความศิริมงคล

11.00 - 11.30 น. ตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 กล่าวความรู้สึก

13.00 - 15.00 น. เริ่มกิจกรรมอำลาปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566

-การแสดงคอนเสิร์ต

-การแสดงดนตรีจากศิลปินรับเชิญ “หรั่ง ร็อกเคสตร้า”

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.