Header Ads

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ห่วงใยพนักงานกวาดถนนของ กทม. มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ 9,079 คน

      สมาคมประกันวินาศภัยไทย ห่วงใยพนักงานกวาดถนนของ กทม. มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ 9,079 คน

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ห่วงใยพนักงานกวาดถนนของ กทม. มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ 9,079 คน

 สมาคมฯ ได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวและมีความห่วงใยในสวัสดิภาพพนักงานกวาดถนนของ กทม. จึงได้มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุให้กับพนักงานกวาดถนนของ กทม. จำนวน 50 เขต ทั้งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้น 9,079 คน ระยะเวลาเอาป+ระกันภัย 1 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาทต่อคน รวมจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งสิ้น 907,900,000 บาท โดยกรมธรรม์ดังกล่าวให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ (อบ.1) ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงคุ้มครองการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย รวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ด้วย โดยสมาคมฯ เป็นผู้สนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัย ร่วมกับบริษัทสมาชิกอีก 3 บริษัท ได้แก่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย บมจ.ธนชาตประกันภัย และ บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) ร่วมสมทบค่าเบี้ยประกันภัยอีกส่วนหนึ่ง และ บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) เป็นบริษัทผู้รับประกันภัย ซึ่งกรมธรรม์ดังกล่าวได้เริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้จัดพิธีมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มพนักงานกวาดถนนของ กทม. โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติรับมอบกรมธรรม์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของ กทม. เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ อาคารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1

“การมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุให้กับพนักงานกวาดถนนของ กทม. ในครั้งนี้ ถือเป็นการนำเอาระบบประกันภัยมาช่วยบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นให้กับพนักงานกวาดถนนของ กทม. ซึ่งถือเป็นความร่วมมือกันตามนโยบายของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของบุคลากรของ กทม. และเพื่อสร้างหลักประกันและความอุ่นใจให้กับพนักงานกวาดถนนทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลพื้นที่ของ กทม. ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ และสวยงามต่อไป” นายอานนท์ กล่าวทิ้งท้าย


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.