Header Ads

S&P สานต่อโครงการ S&P Kitchen for Kids ต่อเนื่อง ปีที่ 14 มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการดูแลสังคมอย่างยั่งยืน

S&P สานต่อโครงการ S&P Kitchen for Kids ต่อเนื่อง ปีที่ 14 มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการดูแลสังคมอย่างยั่งยืน

 S&P สานต่อโครงการ S&P Kitchen for Kids ต่อเนื่อง ปีที่ 14

มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการดูแลสังคมอย่างยั่งยืน

คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานร่วมปรับปรุงโรงครัว ภายใต้โครงการ S&P Kitchen for Kids เป็นปีที่ 14 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน จ.สุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านโภชนาการและสุขอนามัยที่ดีให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ซึ่งเยาวชนของชาติถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

โดย S&P ได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอบรมให้ความรู้แม่ครัว นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน เพื่อให้สามารถประกอบอาหารได้อย่างถูกสุขอนามัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมโครงการเกษตรยั่งยืนโดยมอบพันธุ์ปลาดุกและพันธุ์ปลาทับทิม จำนวน 3,000 ตัว พร้อมอาหารปลา จำนวน 15 กระสอบ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนและชุมชน

พร้อมกันนี้ได้ทำพิธีส่งมอบโรงครัว โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมกันปรุงอาหารกลางวันเลี้ยงน้องๆ พร้อมมอบขนม S&P ให้อิ่มอร่อย ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน จ.สุรินทร์ 

S&P ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขอนามัยและโภชนาการที่ดีให้กับเยาวชน และมุ่งหวังให้เยาวชนนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.