Header Ads

ไทยพาณิชย์กวาด 11 รางวัลยอดเยี่ยมด้านการเงินยั่งยืน ตอกย้ำภารกิจหนุนภาคเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ไทยพาณิชย์กวาด 11 รางวัลยอดเยี่ยมด้านการเงินยั่งยืน ตอกย้ำภารกิจหนุนภาคเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ธนาคารไทยพาณิชย์ชูความสำเร็จนำแบงก์ไทยยืนหนึ่งบนเวทีระดับสากล คว้า 11 รางวัลด้านการเงินยั่งยืน (Sustainable Finance) จาก 2 เวทีใหญ่ The Asset และ Alpha Southeast Asia โชว์ความแข็งแกร่งทั้งในบทบาทการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการให้บริการทางการเงิน สนับสนุนองค์กรไทยทำธุรกรรมด้านความยั่งยืน โดยคำนึงถึงการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มุ่งมั่นสานต่อภารกิจนำภาคเศรษฐกิจไทยร่วมเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เตรียมพร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์การเงินเพื่อความยั่งยืนเพิ่มอีกกว่า 1 แสนล้านบาทภายในปี 2025

ดร. ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale และรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wealth ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ธนาคารไทยพาณิชย์มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับการได้รับรางวัลทางด้านการเงินยั่งยืนทั้ง 11 รางวัลนี้ ที่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งในการมอบบริการด้านการเงินยั่งยืนได้อย่างครบวงจร ทั้งทางด้านที่ปรึกษาทางการเงินยอดเยี่ยม และดีลทางการเงินที่มีความโดดเด่น ทั้งยังเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถของธนาคารสู่การเป็นธนาคารเพื่อการเงินยั่งยืน ด้วยความต้องการที่จะเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนภาคเอกชนและเศรษฐกิจไทยให้เติบโตด้วยความยั่งยืนได้อย่างมีเสถียรภาพ ด้วยการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ ธนาคารได้วางกรอบการทำงานด้านความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นการวางรากฐานให้แข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนให้องค์กรไทยเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ การปรับสมดุลของพอร์ตโฟลิโอไปสู่กลุ่มธุรกิจสีเขียว อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการทำงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันกับลูกค้าเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Commitment) พร้อมกันนี้ ธนาคารมีเป้าหมายสนับสนุนทางการเงินเพื่อความยั่งยืนเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 แสนล้านบาทภายในปี 2025”

รางวัลที่ได้รับทั้ง 11 รางวัล เป็นรางวัลที่ได้รับจากการประกาศรางวัลด้านการเงินยั่งยืนจาก 2 นิตยสารทางการเงินชื่อดังของเอเชีย ได้แก่ รางวัลจากนิตยสาร The Asset จำนวน 8 รางวัล และ จาก Alpha Southeast Asia อีก 3 รางวัล ครอบคลุมขีดความสามารถทางด้านที่ปรึกษาทางการเงินในโครงการเพื่อความยั่งยืน และดีลทางการเงินเพื่อความยั่งยืน แบ่งเป็น

รางวัลจากนิตยสาร The Asset นิตยสารการเงินชั้นนำของเอเชีย จำนวน 8 รางวัล ประกอบด้วย 5 รางวัลที่ปรึกษายอดเยี่ยมด้านการเงินยั่งยืน ได้แก่ 1) Best equity adviser, 2) Best M&A adviser 3) Best corporate and institutional adviser, domestic 4) Best bond adviser, domestic และ 5) Best loan adviser จากผลงานอันโดดเด่นในการให้คำปรึกษาด้านการเงินในระดับประเทศให้กับบริษัทเอกชนในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน การให้คำปรึกษาในการนำบริษัทเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Initial Public Offering และ Public Offering) ตลอดจนการให้คำปรึกษาในการควบรวมกิจการของธุรกิจ และธุรกรรมอื่นๆ เพื่อการจัดการการเงินอย่างยั่งยืนและการเติบโตของบริษัทเอกชนรวมถึงตอบสนองความต้องการของนักลงทุน

และอีก 3 รางวัลดีลยอดเยี่ยมด้านการเงินยั่งยืน ได้แก่

1) Best sustainability-linked loan – Real estate จากผลงานสนับสนุนสินเชื่อระยะยาวชุดแรกให้แก่บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ในวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท ซึ่งได้มีการเข้าทำ Interest Rate Swap (IRS) ร่วมด้วย โดยเป้าหมายดังกล่าว ได้กำหนดให้บริษัทรักษาระดับ MSCI ESG rating และดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นไปตาม UN Social Development Goal 13 Climate Action

2) Best sustainability-linked loan – Chemicals จากการสนับสนุนสินเชื่อระยะยาวให้แก่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ในวงเงินรวม 15,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนและคาร์บอนต่ำของประเทศไทย โดยเป้าหมายการดำเนินการด้านความยั่งยืนเชื่อมโยงกับผลการจัดอันดับของบริษัทภายใต้ดัชนีความยั่งยืนสากล Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี และเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

3) Best sustainability-linked bond จากการสนับสนุนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bonds : SLB) เป็นครั้งแรกของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่ารวม 11,000 ล้านบาท โดยล่าสุด BTSG ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทในกลุ่มขนส่งทางรางแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกที่ได้รับการรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์หรือ Carbon Neutral Transportation Company จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย

ด้าน Alpha Southeast Asia มอบ 3 รางวัลใหญ่ด้านดีลการเงินยั่งยืนให้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกอบด้วย

1) Best Domestic M&A Deal of the year (Thailand) จากการสนับสนุน RATCH GROUP เข้าซื้อหลักทรัพย์ของบมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) (SCG) ที่สัดส่วนร้อยละ 51 เพื่อผนึกกำลังเสริมสร้างและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดย่อมทั้งในประเทศและในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมผลักดันธุรกิจผลิตไฟฟ้าของ SCG ให้เติบโตและมีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืนเต็มศักยภาพต่อไป

2) Best Sustainability – Linked Transaction of The Year 2022 จากการสนับสนุน BTSG ออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bonds : SLB) ทั้งหมด 3 ครั้ง ซึ่งมูลค่าเสนอขายทั้ง 3 ครั้งรวมทั้งสิ้น 31,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2565 BTSG นับเป็นบริษัทเอกชนที่ระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้ SLB ที่มีมูลค่าสูงที่สุด แสดงถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความยั่งยืนตามกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาวขอ BTSG และ

3) Best Bond Deal For Retail Investors in Southeast Asia & Best Local Currency Bond Deal of The Year (Thailand) 2022 จากการสนับสนุนบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) SCGC ระดมทุนผ่านการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 2 ครั้งในปี 2023 โดยสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนถึง 60,000 ล้านบาทจากการเสนอขายเพียง 2 ครั้ง อีกทั้งยังสามารถระดมทุนได้จากผู้ลงทุนทุกกลุ่ม แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ผู้ลงทุนมีต่อบริษัททั้งในแง่ผลการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง และการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างยั่งยืน

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.