Header Ads

เอสซีจี มอบรางวัล ผู้นำด้านความยั่งยืน SCG Green Choice 2022 แก่ SC Asset ผลักดันแนวคิด ESG ร่วมสร้างโลกที่ดีขึ้นได้จริง

 

    เอสซีจี มอบรางวัล ผู้นำด้านความยั่งยืน SCG Green Choice 2022

    แก่ SC Asset ผลักดันแนวคิด ESG ร่วมสร้างโลกที่ดีขึ้นได้จริง

เอสซีจี โดย นายถิรวัฒน์ พูนกาญจนะโรจน์ Distribution Director บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี มอบโล่รางวัล Sustainable Leader SCG Green Choice 2022 แก่ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ SC ผู้นำการส่งมอบ Living Solutions คุณภาพมาตรฐานสูง โดยมี นายปภาณเดช พชรชานันท์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านสนับสนุนโครงการ มาเป็นผู้รับมอบ

นายถิรวัฒน์ พูนกาญจนะโรจน์ กล่าวว่า “ฉลาก SCG Green Choice คือฉลากรับรองสินค้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดี ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญของเอสซีจีที่จะส่งเสริมให้ผู้บริโภคเลือกผลิตภัณฑ์รักษ์โลกได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG 4 Plus ของเอสซีจี ที่ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2022 ยอดขายสินค้ากลุ่ม SCG Green Choice เติบโตถึงร้อยละ 34 เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือมียอดขายรวม ร้อยละ 51 แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันลูกค้าให้ความสำคัญกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ Sustainable Leader SCG Green Choice 2022 แก่ SC Asset ในครั้งนี้เป็นเครื่องตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการส่งมอบที่อยู่อาศัยที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

การประกาศเกียรติคุณ Sustainable Leader SCG Green Choice 2022 นี้ เพื่อเป็นเกียรติแก่ความมุ่งมั่นในการสร้างที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของพันธมิตรและคู่ค้าผ่านการเลือกใช้สินค้าภายใต้ฉลาก SCG Green Choice ซึ่ง SC Asset ได้เลือกใช้นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่ได้รับฉลาก SCG Green Choice ในทุกโครงการ โดยในปี 2022 ที่ผ่านมา SC Asset มีสัดส่วนการใช้ผลิตภัณฑ์ SCG Green Choice ร้อยละ 30 ของยอดซื้อทั้งหมด สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้อย่างน้อย 878 ตัน หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 73,204 ต้น ตลอดปี

นายปภาณเดช กล่าวว่า “SC Asset มุ่งพัฒนาสินค้าและบริการอย่างยั่งยืน เน้นการส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า การเลือกใช้วัสดุที่มีนวัตกรรมเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสร้างคุณค่า เพราะไม่ได้เพียงแค่จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ แต่ลูกค้าได้รับประโยชน์จากบ้านที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก SCG Green Choice ยังส่งผลให้ลูกค้ามีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความร้อน ลดค่าน้ำ ค่าไฟได้อีกด้วย ซึ่งภายในปี 2025 บริษัทฯ ได้มีการตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ ร้อยละ 20 เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ SCero Mission”

ภารกิจ SCero Mission (ซี-โร่-มิช-ชั่น) คือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ก่อสร้าง การนำไปใช้ และการบริหารจัดการของเหลือใช้ ตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำ โดยหนึ่งในกลุยทธ์สำคัญคือการเลือกคู่ค้าที่มีแนวคิดและเป้าหมายเดียวกัน ในการรักษาสิ่งแวดล้อม คือการเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง ที่มีนวัตกรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ฉลาก SCG Green Choice ในโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมของเรา และตั้งเป้าสัดส่วนการใช้ให้ได้ ร้อยละ 40 ภายในปี 2024

การร่วมมืออย่างเต็มรูปแบบ จะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิดการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (ESG) ยกระดับคุณภาพของบ้านและคอนโด รวมถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยขึ้นไปอย่างยั่งยืน

ผู้สนใจสามารถติดตามนวัตกรรมและข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://www.scg.com/esg/ https://scgnewschannel.com /Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.