Header Ads

“45 ปี ซีไรต์มาไกลมาก” เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ “ซีไรต์ศึกษา”

 


“45 ปี ซีไรต์มาไกลมาก” เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ ซี


ไรต์ศึกษา


เพื่อเรียนรู้เข้าใจรางวัลซีไรต์และวรรณกรรมซีไรต์ในมิติต่างๆ


3 องค์กรผู้จัดงาน “45 ปี ซีไรต์มาไกลมาก สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสยามจุลละมณฑล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ ซีไรต์ศึกษา ผ่านระบบ Zoom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวรรณกรรมซีไรต์ และพัฒนาการของวรรณกรรมซีไรต์ในมิติต่างๆ เหมือนอ่านโลกทั้งใบที่ซ่อนอยู่ในวรรณกรรมซีไรต์ พร้อมร่วมกันค้นหาล่าไข่อีสเตอร์ (Eater Eggs) สาระความรู้ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ซ่อนอยู่ในวรรณกรรมซีไรต์ ซึ่งการอบรมมีทั้งหมด 4 ครั้ง ประกอบด้วย

ครั้งที่ 1 หัวข้อ ซีไรต์กับการเดินทางอันยาวนาน ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. วิทยากรโดย ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ 2 หัวข้อ ซีไรต์กับเสียงอันหลากหลายในสังคมร่วมสมัย ในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 -14.00 น. วิทยากรโดย ผศ.ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และกรรมการสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯอาจารย์ ดร.วันชนะ ทองคำเภา อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรรมการสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯอาจารย์ ดร.จิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร กรรมการสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ

ครั้งที่ 3 หัวข้อ ซีไรต์กับนวัตกรรมการเล่าเรื่อง ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. วิทยากรโดย ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รศ.ดร.สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ อุปนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผศ.ดร.เสาวณิต จุลวงศ์ อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ครั้งที่ 4 หัวข้อ ซีไรต์ในขอบฟ้าอาเซียน ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. วิทยากรโดย รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานซีไรต์ และอดีตนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จะได้รับวุฒิบัตรจากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครอบรมได้ที่ http://bitly.ws/Dsuk ตั้งแต่วันนี้ - 21 พฤษภาคม 2566 รับจำนวนจำกัด

กิจกรรมอบรมออนไลน์ ซีไรต์ศึกษา เป็นหนึ่งในกิจกรรมการจัดงาน “45 ปี ซีไรต์มาไกลมาก ในโอกาสที่รางวัลซีไรต์เดินทางมาครบ 45 ปี และต้องการปลุกกระแสแวดวงวรรณกรรมไทยและอาเซียนให้กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง พร้อมดึงเยาวชนและนักอ่านรุ่นใหม่ให้สร้างงานเขียนและการอ่านอย่างมีคุณค่า เพื่อพัฒนาศักยภาพพัฒนาความคิดและการเติบโตทางสังคม โดยการจัดงานฯ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2566 ซึ่งการจัดงานฯ ได้รับความร่วมมือจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารออมสิน และแอปพลิเคชันสอบติดจูเนียร์

ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงาน “45 ปีซีไรต์มาไกลมาก สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.siamclmt.com, Facebook: สยามจุลละมณฑล, Line Oa: @siamclmt หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.063-451-9359, 061-519-3641, 092-425-5229

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.