Header Ads

PTG หนุนสวัสดิการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เติมเต็มคุณภาพชีวิตให้บุคลากร ‘อยู่ดี มีสุข’

     


PTG หนุนสวัสดิการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

  เติมเต็มคุณภาพชีวิตให้บุคลากร
 ‘อยู่ดี มีสุข’

คุณสุขวสา ภูชัชวนิชกุล (ที่ จากซ้ายผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) และ


กรรมการผู้จัดการ บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด บริจาคเงิน 500,000 บาท สมทบกองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลพร


มงกุฎเกล้า เพื่อส่งเสริมด้านสวัสดิการและดูแลสวัสดิภาพของบุคลากรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมี พลตรี ธำรงโรจน์


 เต็มอุดม (ที่ จากซ้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย คุณอนันต์ รัตน


มั่นคง (ที่ จากซ้ายผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด และ พันเอกหญิง


 รุ้งขจี อุทัยมงคล (ที่ จากซ้ายหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ มาร่วมงาน จัด


ขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ถนนราชวิถีบุคคลในภาพจากซ้าย

1.       คุณนันทภา ศุภวิไล Head of Catering Sales Management บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด

2.       คุณวันวิสาข์ สุพิพันธ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด

3.       คุณอนันต์ รัตนมั่นคง ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด

4.       คุณสุขวสา ภูชัชวนิชกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด

5.       พลตรี ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

6.       พันเอกหญิง รุ้งขจี อุทัยมงคล หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.