Header Ads

กรมการค้าต่างประเทศเปิดรับฟังความคิดเห็น กฎระเบียบนำเข้าข้าวโพด กากถั่วเหลือง ภายใต้afta-wto

 กรมการค้าต่างประเทศเปิดรับฟังความคิดเห็น กฎระเบียบนำเข้าข้าวโพด กากถั่วเหลือง ภายใต้afta-wto 

กรมการค้าต่างประเทศเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อยก (ร่าง) กฎที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) สำหรับปี 2567 – 2569 และ (ร่าง) กฎกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสินค้ากากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ สำหรับปี 2567 – 2569 เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศที่ไทยผูกพันไว้ และให้การนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่การผลิต

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า (ร่าง) กฎทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว ได้ใช้ข้อมูลมาตรการนำเข้าตามกรอบนโยบายและมาตรการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และกากถั่วเหลืองฯ) ปี 2564 – 2566 สำหรับเป็นฐานข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่าง (กฎ) สำหรับปี 2567 – 2569 สรุปได้ดังนี้ (1) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กรอบ WTO ในโควตา ปริมาณ 54,700 ตันต่อปี อัตราภาษีร้อยละ 20 ให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) เป็นผู้นำเข้า และนอกโควตา ให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนำเข้า ไม่จำกัดปริมาณ อัตราภาษีร้อยละ 73 และค่าธรรมเนียมพิเศษการนำเข้า 180 บาท/ตัน สำหรับกรอบ AFTA ให้ อคส. นำเข้าไม่จำกัดช่วงเวลา และผู้นำเข้าทั่วไปให้นำเข้าระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ – 31 สิงหาคมของแต่ละปี โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานควบคุมการนำเข้าตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 (2) กากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ กรอบ WTO ในโควตา ไม่จำกัดปริมาณและช่วงเวลานำเข้า อัตราภาษีร้อยละ 2 ผู้มีสิทธินำเข้า 11 ราย และนอกโควตา อัตราภาษีร้อยละ 119 ไม่จำกัดปริมาณ

นายรณรงค์ฯ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า กรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบในการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำเข้าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สำหรับปี 2567 ถึงปี 2569 และ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสินค้ากากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ สำหรับปี 2567 ถึงปี 2569 รวมจำนวน3 ฉบับ เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนและประกาศบังคับใช้ต่อไป ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร รวมทั้งผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎดังกล่าวผ่านระบบกลางของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (www.law.go.th) และเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ (www.dft.go.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2566 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DFT Call Center โทร 1385 หรือกองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า กรมการค้าต่างประเทศ โทร 0 2547 4734

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.