Header Ads

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

เพื่อรองรับบุคลากรทางการแพทย์ยุคดิจิทัล

และตอบรับอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ทันสมัยระดับสากล

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน (วพศส.) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)   

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์  หรือ MPME (Medical Physics and Medical Engineering)  เป็นหลักสูตรปริญญาเอกหลักสูตรแรกของ วพศส. มุ่งเน้นผลิตนักวิจัยและบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการรักษา และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการแพทย์ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

          

จุดเด่นของหลักสูตร ฟิสิกส์การแพทย์มุ่งเน้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษา ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ และปลอดภัย ในขณะที่วิศวกรรมการแพทย์เป็นการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมในการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ การบูรณาการฟิสิกส์การแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์เข้าด้วยกัน จะช่วยให้บัณฑิตเห็นภาพรวมของการพัฒนาและการบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย รวมทั้งการให้บริการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยและผู้รับบริการ นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรสามารถทำงานเป็นนักวิจัย นวัตกร อาจารย์มหาวิทยาลัย บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ประกอบการ ที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์และการให้บริการทางการแพทย์ให้มีความทันสมัยและเป็นสากลนอกจากนี้นักศึกษาของหลักสูตร ไม่เพียงแต่จะเรียนรู้กระบวนการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านฟิสิกส์การแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ แต่จะได้รับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การบริหารจัดการ การสื่อสาร และการทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพ โดยการวิจัยทางการแพทย์ในปัจจุบันและอนาคตมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและการคำนวณเชิงคณิตศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ในหลักสูตรจัดให้มีการทำวิจัยเชิงลึกทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านสุขภาพ รวมทั้งการออกแบบเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์สมัยใหม่ที่ใช้ข้อมูลทางคลินิก

รายละเอียดหลักสูตร MPME ประกอบด้วยแผนการศึกษา 1.1 สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 3 ปี และแผนการศึกษา 1.2 สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 4 ปี นักศึกษาจากทั้งสองแผนการศึกษาจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำวิจัย โดยจะมีวิชาบังคับเพียง 5 วิชาที่จะช่วยสนับสนุนการทำวิจัยของนักศึกษา เช่น วิชาระเบียบวิธีวิจัย และวิชาสัมมนาในระดับต่าง ๆ นักศึกษาของหลักสูตรจะได้รับคำแนะนำและร่วมวางแผนการเรียนและการวิจัยแบบรายบุคคลจากอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะมีการติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามที่วางแผนไว้

ส่วนเพิ่มเติม วพศสได้จัดให้มีความร่วมมือกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลต่างๆ และหน่วยงานเครือข่ายของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นักศึกษาจะได้รับการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร เพื่อการพัฒนาโครงการวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ทางการแพทย์อย่างแท้จริง นอกจากนี้ในหลักสูตร MPME และ วพศสมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย ทั้งทางด้านฟิสิกส์การแพทย์ วิศวกรรมการแพทย์ แพทย์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล และชีววิทยา นักศึกษาจะมีโอกาสได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาซึ่งจะช่วยเพิ่มมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัย เพื่อช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการรักษา และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการแพทย์ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไป

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการวิจัยกัหลากหลายสถาบันในต่างประเทศ นักศึกษาของหลักสูตร MPME จะได้มีโอกาสในการไปแลกเปลี่ยนและปฏิบัติงานวิจัยระยะสั้นในสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งได้รับคำปรึกษาด้านการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ โดยหลักสูตร MPME มีทุนสนับสนุนการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาของหลักสูตรมีโอกาสได้ประสบการณ์ในการเรียนรู้ไปสู่ระดับนานาชาติ

 

เปิดรับสมัครรอบแรกถึง 29 เมษายน 2565

เปิดรับสมัครรอบสอง วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Email: mpme.pscm@cra.ac.th เบอร์โทร 02 576 6600 ต่อ 8446

Website: http://medical.pccms.ac.th/

Facebook: MPME.PSCM


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.