Header Ads

“MSC พบผู้ลงทุนประจำปี 2021”

 

MSC พบผู้ลงทุนประจำปี 2021” 

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ และ นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต กรรมการบริหาร บริษัท เม โทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “MSC” ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) เผยผลประกอบการของปี 2564 รวมถึงโอกาสทาง ธุรกิจในปี 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 ณ อาคารสำนักงานใหญ่

MSC ได้นำเสนอภาพรวมของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมาเป็นเวลากว่า 36 ปี ด้วยวิสัยทัศน์เราจะให้บริการอย่างเป็นเลิศแก่ลูกค้าด้วยโซลูชั่นไอทีที่ดีที่สุด มุ่งเน้นบริการด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร การพัฒนาบุคลากร สร้างวัฒนธรรมแห่งความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้แจ้งผลประกอบการในปี 2564 โดยมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม 7,199 ล้านบาท ลดลง 2%และมีกำไรสุทธิ 197 ล้านบาท เพิ่มขึ้นของปีก่อน 41 ล้านบาท คิดเป็น 27% ซึ่งรายได้หลักของ “MSC” มาจาก กลุ่มสินค้า Software 37%, Hardware 23%, Supplies 22%, Service 18% ตามลำดับ

โครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ Digital Transformations Solution, Digital Printing Solution, Infrastructure Solution และ Information Security โดยบริษัทมีแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจระยะสั้น โดยใช้กลยุทธ์ New Normal Strategy เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์โควิด-19 จากการที่ต้องทำงานนอกสถานที่ “Work from Home” ซึ่งบริษัทได้เสนอ Infrastructure ต่างๆ รวมถึงโซลูชั่น ให้กับภาคธุรกิจที่จำเป็นต้องทำงานด้านออนไลน์ หรือ “Work from anywhere” ที่บริษัทให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอด 2 ปี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และยังให้ความสำคัญกับการให้บริการ Intelligence Managed Service ที่มุ่งเน้นการให้บริการ Value Added ซึ่งสามารถสร้างการเติบโตให้แก่บริษัท สำหรับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจระยะยาว บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในด้าน Business Alliance เพื่อมองหา New Business ใหม่ๆ รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญพร้อมเติบโตไปข้างหน้าร่วมกับบริษัทฯ ภายใต้ MSC Community ในโครงการ Metro Gen ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากรจากทั้งภายในบริษัท ตลอดจนนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

ในส่วนของโซลูชั่นหลักที่บริษัทมุ่งเน้น 3 เรื่องหลักได้แก่ Information Security, Digital Transformations Solution และ Cloud Infrastructure Solution 

  • ธุรกิจInformation Security บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการ SOC Center เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญลูกค้า เมื่อปลายปี 2564 ที่ผ่านมา ปัจจุบันมีลูกค้าที่ใช้บริการแล้วกว่า 20 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  • ธุรกิจDigital Transformations Solution  ภายใต้แบรนด์ “The Superapp” ที่จะช่วยให้ลูกค้าองค์กรทุกระดับมีการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถแข่งขันพร้อมรับการเปลี่ยนเเปลง บริษัทฯ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา ออกแบบ การใช้งาน และการติดตั้งระบบ ซึ่งในอนาคตธุรกิจนี้จะมีความต้องการที่สูงขึ้น บริษัทฯ อาจมองหาพาร์ทเนอร์เพื่อมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจตามเป้าหมายในระยะยาวต่อไป
  • ธุรกิจ Cloud Infrastructure Solution บริษัทฯ ได้เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับAWS, HUAWEI CLOUD, Microsoft Azure,ให้บริการด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิจ Cloud และเปิดตัวการให้บริการ Metro Cloud ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจาก HP ประเทศไทย มุ่งเน้นลูกค้าในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

นอกจากนี้บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจเพื่อหารายได้แล้ว ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ซึ่งครอบคลุมมิติสังคม (Social) สิ่งแวดล้อม (Environmental) และธรรมาภิบาล (Governance) ผ่านกิจกรรมกรรมต่างๆ โดยเน้นย้ำวัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงานได้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ir@metrosystems.co.th Website: https://www.metrosystems.co.th/ Facebook: https://www.facebook.com/metrosystemscorp 

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.