Header Ads

90 ปีหอการค้าไทย ร่วมสนับสนุนเด็กนักเรียนไทยได้ทานไข่ไก่ ในเมนูอาหารกลางวัน อย่างน้อย 3 ฟอง/คน/สัปดาห์

 

90 ปีหอการค้าไทย ร่วมสนับสนุนเด็กนักเรียนไทยได้ทานไข่ไก่

ในเมนูอาหารกลางวัน อย่างน้อย ฟอง/คน/สัปดาห์


หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรมปศุสัตว์ กรมอนามัย กองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมไก่ไข่ คณะทำงานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ภายใต้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) และกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ดำเนินโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ในโรงเรียน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยได้คัดเลือกโรงเรียนนำร่องจากทั่วประเทศ จำนวน 10 โรง นักเรียนรวม 1,302 คน เข้าร่วมโครงการ เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ

 

นายอดิศร์ กฤษณวงศ์ กรรมการบริหารหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า โครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ในโรงเรียน ให้การสนับสนุนค่าจัดซื้อไข่ไก่ให้กับโรงเรียน ฟองละ 4 บาท จำนวน 3 ฟอง/คน/สัปดาห์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และชดเชยให้ฟองละ 1 บาท ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2567 รวมไข่ไก่กว่า 205,000 ฟอง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมไก่ไข่ ซึ่งโครงการฯจะติดตามผลสัมฤทธิ์ด้านการเสริมสร้างพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายให้กับเด็ก รวมทั้งโภชนาการที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนที่ได้รับประทานไข่ไก่ตามที่กำหนดเพื่อสรุปและรายงานผลต่อภาครัฐได้ขยายผลโครงการดังกล่าวไปยังโรงเรียนทั่วประเทศต่อไป
 

กิจกรรม Kick off โครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่องของโครงการฯ มีเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทานอาหารกลางวันจากเมนูไข่จำนวน 168 คน โดยโครงการจะติดตามผล วิเคราะห์ผล และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาวะโภชนาการจากโรงเรียนนำร่องทั้ง 10 โรง ไปยังโรงเรียนในภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้เด็กนักเรียนไทยทั่วประเทศ ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ถูกสุขลักษณะ นักเรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพและมีความพร้อมในการเรียนรู้ได้มากขึ้นต่อไป

 

โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายของ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คือ Connect-Competitive-Sustainable โดยเฉพาะด้าน Sustainable คือ 1. การสร้างภาวะแวดล้อมด้านโภชนาการที่ดีและยั่งยืนแก่เด็กวัยเรียน 2. การสร้างแรงจูงใจให้ภาคธุรกิจเอกชนมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนผ่านมื้ออาหารที่มีคุณภาพ./


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.