Header Ads

OR ยืนยันสถานีบริการน้ำมัน ไม่สามารถปรับแต่งมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงได้

OR ยืนยันสถานีบริการน้ำมัน ไม่สามารถปรับแต่งมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงได้ พร้อมให้ความร่วมมือปรับมิเตอร์ให้เป็นศูนย์หรือบวก เพื่อสร้างความมั่นใจผู้บริโภค


นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า ตามที่ผู้บริโภคมีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น OR ขอยืนยันว่ามาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิง (มิเตอร์) ที่สถานีบริการน้ำมันทุกแห่งต้องผ่านการตรวจสอบ ทดสอบและได้รับการรับรองก่อนการเปิดใช้งาน โดยจะมีการตีตราประทับรับรอง (ซีล) โดยสำนักงานชั่งตวงวัด สถานีบริการไม่สามารถปรับแต่ง แก้ไข ดัดแปลง หรือตัดตราประทับรับรอง (ซีล) บนมาตรวัดหรือปรับปริมาณการจ่ายน้ำมันเองได้ จะมีความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท

สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ได้ตรวจวัดปริมาตรน้ำมัน และนำส่งรายงานการตรวจสอบให้สำนักงานชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นประจำทุกเดือน และหากพบว่ามีค่าที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดจะปิดการจำหน่ายหัวจ่ายนั้น ๆ ทันที และประสานงานแจ้งสำนักชั่งตวงวัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ และให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ก่อนที่จะเปิดจำหน่ายอีกครั้ง 

นอกจากนี้ OR พร้อมให้ความร่วมมือให้สำนักงานชั่งตวงวัดในการดำเนินการ ตรวจสอบ ทดสอบ พร้อมให้คำรับรองมิเตอร์ของสถานี พีทีที สเตชั่น และยินดีกำหนดค่ามาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงที่ พีทีที สเตชั่น ให้มีค่าพอดี (เป็นศูนย์) หรือมี “อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด” หรือค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นบวกเท่านั้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคว่าได้น้ำมันเต็มลิตร

OR มุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานให้แก่ผู้บริโภค รวมถึงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่า สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น เป็นสถานีบริการที่พร้อมเติมเต็มทุกความสุข และอยู่เคียงข้างทุกคน 

คำสงวนสิทธิ: ข้อมูล (รวมเอกสารแนบ) ในอีเมลฉบับนี้ อาจมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์ ความลับและสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจ และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสำหรับลำดับชั้นความลับของ OR (หรือที่ได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะ) อีเมลนี้ส่งถึงบุคคลที่ถูกระบุไว้โดยชัดแจ้งเท่านั้น หากท่านมิใช่ผู้รับที่ระบุไว้ ท่านจะต้องไม่ ส่งต่อ คัดลอก อ่าน ถ่ายทอด เผยแพร่ หรือใช้อีเมลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ หากท่านได้รับอีเมลนี้จากความผิดพลาด โปรดแจ้งให้ผู้ส่งทราบโดยทันทีและลบอีเมลนี้ออกจากสารบบของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากมีข้อความหรือเนื้อหาละเมิดต่อกฎหมาย สิทธิตามกฎหมาย นโยบายบริษัท หรือจัดทำโดยไม่มีอำนาจ หรือไม่เหมาะสม/ไม่มีความสามารถตามกฎหมาย และโปรดทราบว่าเนื้อหาของอีเมลนี้อาจไม่ปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดสัญญาผูกพันตามกฎหมาย เว้นแต่จะระบุไว้เท่านั้น ขอขอบคุณ
DISCLAIMER: The information contained in this e-mail may include proprietary, business confidential or privileged material and shall be subject to OR confidentiality level (or otherwise stated in the content). It is intended only for the person or entity to which it is expressly addressed. If you are not the intended recipient, you are not allowed to distribute, copy, review, retransmit, disseminate or use this e-mail or any part of it in any form whatsoever for any purpose. If you have received this e-mail in error, please immediately notify the sender and delete the original message from your system. In addition, the Company shall not accept any liability should the respective communication or content is in conflict of laws, legal right, company policy, outside scope of authority or made by whatsoever improper/incompetence manner. Please be aware that the contents of this e-mail may not be secure and should not be seen as forming a legally binding contract unless otherwise stated. Thank you.

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.