Header Ads

เคล็ดลับการเลือกประกันผู้ป่วยนอกให้เหมาะสมกับพนักงานในยุคที่ค่าครองชีพสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างมาก การทำประกันสุขภาพจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในยามเจ็บป่วย ในปัจจุบัน ประกันสุขภาพมีให้เลือกหลากหลายประเภท หนึ่งในนั้นคือประกันผู้ป่วยนอก (Outpatient Insurance) ซึ่งให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก เช่น ค่าตรวจรักษา ค่ายา ค่าแล็บ ค่าเอกซเรย์ เป็นต้น

สำหรับนายจ้างแล้ว การเลือกประกันผู้ป่วยนอกให้เหมาะสมกับพนักงาน จะช่วยให้พนักงานได้รับความคุ้มครองที่เพียงพอและคุ้มค่ากับเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไป 


1. พิจารณาถึงความต้องการของพนักงาน

สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาคือความต้องการของพนักงาน ว่าต้องการความคุ้มครองแบบใด ครอบคลุมโรคหรืออาการอะไรบ้าง ตัวอย่างเช่น พนักงานที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว อาจต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุมโรคประจำตัวนั้นเป็นพิเศษ พนักงานที่มีลูกเล็ก อาจต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลเด็ก เป็นต้น


2. เปรียบเทียบแผนประกันจากหลายบริษัท

ปัจจุบันมีบริษัทประกันหลายแห่งที่ให้บริการประกันผู้ป่วยนอก แต่ละบริษัทก็มีแผนประกันที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านความคุ้มครอง วงเงิน เบี้ยประกันภัย เป็นต้น ดังนั้น จึงควรเปรียบเทียบแผนประกันจากหลายบริษัท เพื่อเลือกแผนประกันที่เหมาะสมที่สุดกับพนักงาน


3. พิจารณาถึงงบประมาณของบริษัท

นอกจากความต้องการของพนักงานแล้ว งบประมาณของบริษัทก็เป็นอีกปัจจัยที่ต้องพิจารณา โดยทั่วไปแล้ว ประกันผู้ป่วยนอกจะมีเบี้ยประกันภัยที่ต่ำกว่าประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ดังนั้น จึงควรเลือกแผนประกันที่เหมาะสมกับงบประมาณของบริษัท


4. ศึกษารายละเอียดของแผนประกันอย่างรอบคอบ

ก่อนตัดสินใจ ควรศึกษารายละเอียดของแผนประกันอย่างรอบคอบ ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครอง วงเงิน เบี้ยประกันภัย ข้อยกเว้นต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับอย่างแท้จริง


ตัวอย่างการพิจารณาความคุ้มครองในแผนประกันผู้ป่วยนอก

โรคทั่วไป เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ เจ็บคอ ท้องเสีย เป็นต้น

โรคเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ เป็นต้น

อุบัติเหตุ

ทันตกรรม

นอกจากนี้ ควรพิจารณาวงเงินความคุ้มครองให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยวงเงินความคุ้มครองที่แนะนำคือ 5,000-10,000 บาทต่อครั้ง


ตัวอย่างการพิจารณาเบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยของประกันผู้ป่วยนอกจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความคุ้มครอง วงเงิน เงื่อนไขกรมธรรม์ เป็นต้น โดยเบี้ยประกันภัยโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 1,000-2,000 บาทต่อปีต่อคน

การเลือกประกันผู้ป่วยนอกให้เหมาะสมกับพนักงาน จะช่วยให้พนักงานได้รับความคุ้มครองที่เพียงพอและคุ้มค่ากับเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไป โดยเคล็ดลับในการเลือกให้เหมาะสมกับพนักงาน มีดังนี้

พิจารณาถึงความต้องการของพนักงาน

เปรียบเทียบแผนประกันจากหลายบริษัท

พิจารณาถึงงบประมาณของบริษัท

ศึกษารายละเอียดของแผนประกันอย่างรอบคอบ

นอกจากนี้ ควรพิจารณาถึงความคุ้มครองในแผนประกันให้ครอบคลุมโรคหรืออาการที่พนักงานอาจจำเป็นต้องเข้ารับการรักษา และพิจารณาวงเงินความคุ้มครองให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยเบี้ยประกันภัยโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 1,000-2,000 บาทต่อปีต่อคน

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.