Header Ads

แวรูร่า เอ็นเนอร์ยี่ มอบทุนปีที่ 11 ให้นักเรียนและชุมชนสงขลา 2,500,000 บาท

แวรูร่า เอ็นเนอร์ยี่ มอบทุนปีที่ 11 ให้นักเรียนและชุมชนจังหวัดสงขลา 2,500,000 บาท

บริษัทแวรูร่าเอ็นเนอร์ยี่ ภายใต้การดำเนินงานและประสานงานโครงการโดยมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ห่วงใยสังคม มอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาในโรงเรียนและชุมชนปีที่ 11 ภายใต้โครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียนและชุมชน (Valeura Energy Integrated Development project) 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท) ให้นักเรียนลูกหลานชาวประมง โรงเรียน และชุมชนในจังหวัดสงขลา ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา  

โครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียนและชุมชน (Valeura Energy Integrated Development project) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้ลูกหลานชาวประมงที่มีโอกาสหลุดพ้นจากระบบการศึกษา รวมทั้งนักเรียนด้อยโอกาสในอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดสงขลา นอกจากนั้นโครงการนี้ยังสนับสนุนการพัฒนาโครงการและประสบการณ์ทั้งด้านการเกษตร การพัฒนาอาชีพ การสร้างรายได้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนเพื่อเพิ่มพูนโอกาสการอยู่ดี กินดี อยู่ร่วมกันอย่างฉันท์มิตร และสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน                    

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่ดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษามาตั้งแต่ปีพ.ศ.2530 มูลนิธิฯ ได้ดำเนินงานร่วมกับบริษัทแวลูร่า เอ็นเนอร์ยี่ ในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนลูกหลานชาวประมงและนักเรียนด้อยโอกาส รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาโครงการในโรงเรียนและชุมชนในจังหวัดสงขลาติดต่อกันมาเป็นปีที่ 11 รวมถึงดำเนินโครงการรูปแบบเดียวกันในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 ด้วย 

การดำเนินงานของมูลนิธิฯ เป็นที่ยอมรับขององค์กรทั้งในและต่างประเทศและได้รับรางวัล เช่น ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เงินบริจาคและเงินสนับสนุนนำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค และรางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ เป็นต้น   

องค์กรหรือผู้ที่สนใจร่วมทำกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนหรือชุมชน หรือบริจาคทุนการศึกษาให้นักเรียนด้อยโอกาสในโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิ EDF  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ โทรศัพท์ 02-579-9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา  09.00-16.30 น.) อีเมล public@edfthai.org หรือ Line: @edfthai โดยการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำไปหักลดหย่อน

ในภาพ:   นางอภิชณันต์ ลิมธงชัย (แถวยืน-ที่ 8 จากขวา) เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายรัฐกิจและนิเทศสัมพันธ์ บริษัทแวลูร่า เอ็นเนอร์ยี่ พร้อมด้วยนายธันวา ลิ่มสถาพร (แถวยืน-ที่ 8 จากซ้าย)  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 และ นางพรรษนันท์ ยศดำ (แถวยืน-ที่ 7 จากขวา)  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา-สตูล เขต 16 ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนส่วนหนึ่งจากโรงเรียนต่าง ๆ จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน  ในจังหวัดสงขลา ที่ได้รับทุนการศึกษาภายใต้ทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียนและชุมชน (Valeura Energy Integrated Development project) ปีที่ 11 จำนวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท) ซึ่งโอกาสเดียวกันนี้ยังมีการมอบทุนพัฒนาโครงการในโรงเรียน 15 แห่ง และชุมชนอีก แห่ง อีกด้วย

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.